banner

Přínosy nové vnější diferenciace

  • Vhodná diferenciace odsouzených – o umístění odsouzených bude rozhodovat VS ČR na základě kriminogenních hledisek a vlastního penitenciárního posouzení (elektronický mechanismus vnější diferenciace, hodnotící nástroj SARPO).

Věznice může systémově a strukturovaně zhodnotit všechny relevantní údaje týkající se trestní minulosti odsouzeného a vybrané, tzv. specifické trestné činnosti, míry rizika opětovného selhání vyplývající z aktuální trestné činnosti odsouzeného, stupeň a povaha narušení odsouzeného, nevykonaná ochranná opatření, průběh předchozích výkonů trestů, hrozba útěku a další trestní řízení, celkový počet nepodmíněných trestů, celkový počet porušení (alternativních trestů) a další významné skutečnosti (např. nenastoupení VTOS).

  • Progresivní motivační systém – vnitřní diferenciace s jednotnými kritérii pozitivně motivuje odsouzené k postupu do oddělení s nižším (otevřenějším) stupněm zabezpečení a umožňuje VS ČR dát důraz na reintegrační přípravu (viz umístění do nižšího stupně v rámci výstupní přípravy).

Nová diferenciace přináší důraz na vybudování prostupného motivačního systému (v mezích možností v rámci stávajících podmínek věznic), aby se odsouzení postupně propracovávali do oddělení s nižším stupněm zabezpečení a připravovali se na úspěšný přechod na svobodu po svém propuštění z výkonu trestu.

  • Umisťování dle programů zacházení – umožní flexibilně a logicky koordinovat rozvoj a implementaci programů zacházení v jednotlivých odděleních věznice s ostrahou podle stupně zabezpečení.

V rámci jednotlivých oddělení může VS ČR strategicky plánovat rozvoj a distribuci různě zacílených intervencí, aktivit a (standardizovaných) programů. Zavádět nové programy pro určité skupiny odsouzených si vyžaduje pečlivou přípravu, výběr personálu, jejich zaškolení, pilotáž, evaluaci, samotnou implementaci a nastavení supervize.

  • Adekvátní bezpečnost – v případě aktuální potřeby (např. bezpečnostní situace) může ředitel věznice na doporučení odborné komise okamžitě reagovat a rozhodnout o zvýšení stupně zabezpečení a k nutné změně stupně dojde v řádu dnů, max. 1 týdne.

Věznice mají možnost pružně a rychle reagovat na potřeby umisťování odsouzených do oddělení vyšších stupňů z bezpečnostních důvodů, z důvodů neplnění programu zacházení apod. a naopak do oddělení nižších stupňů v případě progresivního postupu odsouzených a jejich přípravy v rámci reintegrace po propuštění na svobodu.

  • Systémové profilování věznic – umožní dlouhodoběji utvářet celkovou strukturu vězeňského systému v rámci jednotlivých stupňů zabezpečení ve věznicích a vazebních podle počtu odsouzených a podmínek VS ČR.

Na základě střednědobých a dlouhodobých analýz zohledňujících počty odsouzených, pravidla, potřebu a praxi umisťování odsouzených v rámci vnitřní diferenciace může VS ČR rozhodovat o přesnějším umístění oddělení jednotlivých stupňů zabezpečení ve věznicích a přizpůsobovat jejich kapacitu.