banner

Základní informace

Vězeňská služba

  • zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody
  • spravuje detenční zařízení
  • zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva spravedlnosti
  • zajišťuje eskorty vězněných osob

 

Cíle a poslání VS ČR

Posláním Vězeňské služby ČR je zajišťovat výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a bezpečnost a pořádek v soudních budovách. Vězeňská služba spravuje a střeží věznice a detenční ústavy. Dále střeží, předvádí a eskortuje vězněné osoby. K dalším úkolům patří výzkum v oboru penologie, jehož výsledky aplikuje v praxi.

Vězni jsou rozmístěni ve 35 věznicích, kde se o ně stará více než jedenáct tisíc zaměstnanců. Každá věznice má svého ředitele, centrálně správu zajišťuje generální ředitelství, které spadá pod ministerstvo spravedlnosti. V ČR jsou od října 2017 dva typy věznic: s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. V ostraze je vytvořen systém tří oddělení diferencovaných podle stupně zabezpečení: oddělení s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení.

Stupeň zabezpečení je určen na základě vyhodnocení míry vnějších a vnitřních rizik. Vnější riziko vyjadřuje míru nebezpečnosti odsouzeného pro společnost, zejména s ohledem na trestnou činnost, za kterou mu byl uložen trest, délku trestu a formu zavinění a s přihlédnutím k tomu, zda již byl ve výkonu trestu. Vnitřní riziko vyjadřuje míru rizika ohrožení bezpečnosti během výkonu trestu s ohledem na individuální charakteristiku odsouzeného, v níž se zohledňují zejména povaha jeho trestné činnosti, nevykonaná ochranná opatření, průběh předchozích výkonů trestu a hrozba útěku.

V jedné věznici mohou být zřízena oddělení různých typů, pokud tím není ohrožen účel trestu. Vězeňská služba jako součást trestní justice respektuje právní řád České republiky, Listinu základních práv a svobod a Doporučení Rady Evropy.

Zdravotní služby

Vězeňská služba České republiky je ze zákona povinna poskytovat zdravotní služby ve svých zdravotnických zařízeních osobám ve výkonu vazby, osobám ve výkonu zabezpečovací detence, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, a také příslušníkům a občanským zaměstnancům vězeňské služby. Vězeňská služba ČR tak poskytuje zdravotnické služby v rozsahu daném platným oprávněním, které jí udělilo v roce 2013 ministerstvo spravedlnosti. Zdravotní služby nad rozsah těch, které jsou uvedeny v oprávnění, se v případě potřeby zabezpečují  u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb.

Každá z věznic disponuje zdravotnickým střediskem, zajišťujícím ambulantní zdravotní péči. Při Vazební věznici Praha Pankrác a při Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno je poskytována též lůžková péče. Klientelu zdravotnických středisek a nemocnic Vězeňské služby ČR tvoří především osoby ve výkonu vazby, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osoby ve výkonu zabezpečovací detence. Počet klientů registrovaných z řad zaměstnanců Vězeňské služby ČR je relativně nízký, přičemž registrace nových klientů se zpravidla neděje.

Každé zdravotnické středisko poskytuje primární péči prostřednictvím praktického lékaře, a ve většině věznic je zajištěna i stomatologická péče, zajišťovaná zubním lékařem. V ženských věznicích je zajištěna gynekologická péče. Další odborné zdravotní služby jsou ve zdravotnických střediscích  a nemocnicích poskytovány v souladu s potřebami Vězeňské služby ČR  a s přihlédnutím jednak k dostupnosti mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb a jednak s ohledem k současným možnostem personálně zabezpečit jednotlivé zdravotnické odbornosti v rozsahu vyžadovaném platnou zdravotnickou legislativou. Zdravotnická střediska a nemocnice Vězeňské služby ČR se v souladu se svým posláním soustředí především na poskytování zdravotních služeb léčebně-preventivního charakteru.