banner

Nejvýznamnější události na mezinárodním poli v roce 2014

Jednou z priorit Vězeňské služby České republiky je rozvoj mezinárodních vztahů a zvyšování prestiže české vězeňské služby v zahraničí.

Vězeňská služba České republiky rozšiřuje a zintenzivňuje mezinárodní spolupráci od roku 2008, kdy byla hostitelem a spoluorganizátorem 10. Výroční konference ICPA. Od té doby získala a posílila kontakty s mnoha zahraničními partnerskými vězeňskými systémy, s jejichž zástupci se setkávána různých akcích na penitenciárním poli.

V květnu 2014 se generální ředitel Vězeňské služby Pavel Ondrášek zúčastnil setkání generálních ředitelů vězeňských systémů zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) v Maďarsku. Hlavními body jednání byly aktuální problémy, kterým vězeňské systémy čelí, úkoly a priority, členství v mezinárodních organizacích a v neposlední řadě zaměstnávání vězněných osob.

O měsíc později se konala Konference ředitelů vězeňských a probačních služeb v Helsinkách, kterou organizuje Rada Evropy. Kromě diskuzí na aktuální evropská vězeňská témata se zde generální ředitel vězeňské služby také informoval o možnostech financování členství v mezinárodních organizacích na penitenciárním poli.

V září 2014 zorganizovala Vězeňská služba České republiky v Kroměříži setkání Kulatého stolu středoevropských vězeňských systémů (MECR). Setkání nejvyšších představitelů vězeňských služeb, které se koná každoročně v jedné ze členských zemí této neformální skupiny, se tentokrát zúčastnili představitelé vězeňských systémů Chorvatska, Litvy, Maďarska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska. Mezi zúčastněnými byl rovněž zástupceICPA (Mezinárodní asociace vězeňských systémů). Během jednání generální ředitelé diskutovali o aktuálních problematikách vězeňských systémů, a také o zacházení s vězněnými osobami trpícími duševními poruchami. V rámci programu posléze navštívili věznici Mírov.

Vězeňská služba České republiky se také zapojila do projektů, na základě kterých proběhly dva studijní pobyty. V červnu navštívili Českou republiku zástupci Vězeňské služby Lotyšska, aby si předali informace a zkušenosti týkající se prevence sebevražd ve věznicích. Partneři tohoto projektu se pak v listopadu setkali v lotyšské Rize. V říjnu přijela do České republiky delegace z Moldávie. Cílem byla výměna informací na téma výkon trestu mladistvých.

Na základě Dohod o spolupráci, které má Vězeňská služba České republiky uzavřené s vězeňskými systémy Slovenska, Polska a Maďarska, se uskutečnily výměnné stáže. Účastníci těchto návštěv byli odborníky na vybraná témata.

Na základě prohlášení o spolupráci s vězeňskými systémy Rumunska a Dolního Saska se česká delegace v červnu zúčastnila setkání na téma vzdělávání personálu v Dolním Sasku a v září pracovníci Odboru zdravotního absolvovali studijní návštěvu v Rumunsku.

Mezinárodní spolupráce českých věznic a vazebních věznic

České věznice udržují partnerství na základě dohod či prohlášení o spolupráci. 19 organizačních jednotek má partnerství se Slovenskem, 17 věznic má své partnery v Polsku, 2 v Maďarsku, 2 v Rakousku, 1 organizační jednotka má partnerskou věznici v Bavorsku a 1 v Litvě.

V roce 2014 proběhlo 126 mezinárodních aktivit. Ve srovnání s minulým rokem je to o tři více. Konkrétně se jedná o 63 studijních pobytů, exkurzí a návštěv v zahraničí a 63 příjezdů delegací, které přijalo 27 českých organizačních jednotek.
Nejnavštěvovanějšími partnerskými vězeňskými systémy byly Slovensko a Polsko. Česká vězeňská služba rovněž přijala nejvíce delegací z Polska (12) a Slovenska (16). Byly zde ale také delegace jiných vězeňských systémů, například, z Maďarska (5), Rakouska (4) nebo USA (4) a z dalších zemí.

Mezinárodní dotazníky

Během posledních deseti let se počet mezinárodních dotazníků, žádostí o informace a výzkumů značně zvýšil. Tento jev vyžaduje efektivní spolupráci s odbory fungujícími na Generálním ředitelství Vězeňské služby, s Probační a mediační službou, s Ministerstvem spravedlnosti a s dalšími institucemi. V loňském roce vězeňská služba odpověděla na 37 dotazníků ze zahraničí a 5 jich vypracovala pro vlastní účely.