banner

Nejvýznamnější mezinárodní události roku 2010

Prioritou Vězeňské služby ČR v souvislosti s rozvojem zahraničních vztahů na rok 2010 bylo udržení rozvoje mezinárodních kontaktů a zvyšování prestiže Vězeňské služby ČR v zahraničí v podmínkách ekonomické krize.

Vězeňská služba ČR výrazně rozšířila a zintenzivnila mezinárodní vztahy od roku 2008, kdy byla spoluorganizátorem konference ICPA. Generální ředitel VS ČR Jiří Tregler  měl možnost seznámit se s hlavními zástupci ICPA na konferenci v Belgii. V roce 2010 získala Vězeňská služby ČR významné postavení v ICPA díky zvolení ředitelky Věznice Světlá nad Sázavou Gabriely Slovákové do výboru ICPA.

Generální ředitel Vězeňské služby ČR Jiří Tregler se setkal s generálními řediteli středoevropských vězeňských služeb při již pátém zasedání MECR (Middle European Countries Round-table), které se tentokrát konalo v Maďarsku.

Generální ředitel Vězeňské služby ČR Jiří Tregler navázal spolupráci s vězeňskými službami zemí V4 na základě dohod o spolupráci, když se v druhé polovině roku 2010 postupně sešel se svými protějšky ze Slovenska, z Polska a z Maďarska.

Díky rámcovým dohodám o spolupráci se v roce 2010 uskutečnila výměnná stáž kaplanů Vězeňské služby ČR a VS Polské republiky a byly realizovány výměnné rekreace v Polské republice a na Slovensku.

Koncem roku 2010 bylo rovněž podepsáno Prohlášení o spolupráci s VS Rumunské republiky, čímž byla strvrzena již déle trvající a prohlubující se bilaterální spolupráce.

Mezinárodní spolupráce organizačních jednotek Vězeňské služby ČR

Organizační jednotky Vězeňské služby ČR spolupracují na základě platných dílčích bilaterálních dohod o spolupráci s 19 organizačními jednotkami ZVJS Slovenské republiky, se 16 organizačními jednotkami VS Polské republiky, se 2 maďarskými věznicemi, se 2 rakouskými organizačními jednotkami, s 1 německou věznicí a 1 rumunskou věznicí.

Přes přetrvávající ekonomickou krizi se počet mezinárodních akcí v organizačních jednotkách Vězeňské služby ČR mírně zvýšil, a to ze 112 v roce 2009 na 123 v roce 2010, přičemž v roce 2010 vyslalo 27 organizačních jednotek své pracovníky na 61 zahraničních služebních cest (z toho 3 eskorty, které byly realizovány pod patronací OVaJS GŘ VS ČR) a 25 věznicích a vazebních věznic navštívilo celkem 62 zahraničních delegací.

Nejvíce navštěvovanými partnerskými zeměmi byly Slovenská republika a Polská republika. Nejvíce delegací, které zavítaly do České republiky, bylo z Polské republiky (12) a ze SRN (9), dále z USA (7) a Slovenska (5).

Mezinárodní dotazníky

Stálý nárůst počtu mezinárodních dotazníků, průzkumů a žádostí o informace je signifikantní. Tato činnost vyžaduje efektivní spolupráci s odbory GŘ Vězeňské služby ČR, a také kooperaci pracovníky zahraničních vztahů Probační a mediační služby ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a dalších organizací. V roce 2008 bylo zpracováno 6 dotazníků a v roce 2009 to bylo 17 dotazníků. V roce 2010 spolupracoval referát zahraničních vztahů na 43 mezinárodních dotaznících, z toho zadavatelem 8 dotazníků byla Vězeňská služby ČR.