banner

Legislativa

Legislativa

Vážení návštěvníci, v tomto článku jsme pro vás připravili ke stažení ve formátu pdf nejdůležitější zákony a vyhlášky vztahující se k výkonu vězeňství. Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete na úřední desce VS ČR v bodě 15.

Pravidla

Pravidla telefonního styku

Pravidla telefonního styku osob ve výkonu vazby, osob ve výkonu trestu odnětí svobody a osob v ústavu pro výkon zabezpečovací detence.

Pravidla přijímání návštěv

Pravidla přijímání návštěv osob ve výkonu vazby, osob ve výkonu trestu odnětí svobody a osob v ústavu pro výkon zabezpečovací detence.

Pravidla přijímání balíků

Pravidla přijímání balíků osob ve výkonu vazby, osob ve výkonu trestu odnětí svobody a osob v ústavu pro výkon zabezpečovací detence.

Pravidla přijímání korespondence

Pravidla přijímání korespondence osob ve výkonu vazby, osob ve výkonu trestu odnětí svobody a osob v ústavu pro výkon zabezpečovací detence.

Zdravotní péče

Základní informace o  poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody  v zdravotnických zařízeních  Vězeňské služby ČR.

Zdravotní služby poskytované osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody

Základní informace o poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody ve zdravotnických zařízeních Vězeňské službě ČR.

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická zařízení vězeňské služby

V každé věznici je zdravotnické středisko, ve kterém poskytuje zdravotní péči vždy praktický lékař a všeobecná sestra. Počet lékařů a sester, které zdravotní péči poskytují se liší podle počtu obviněných a odsouzených v jednotlivých věznicích a charakteru věznice.
V České republice je 35 zdravotnických středisek pro obviněné a odsouzené.
Ve věznicích je také zajištěna péče zubním lékařem a případně dalšími lékaři specialisty – internista, chirurg, oční, ORL, kožní, psychiatr, radiolog, gynekolog apod.
Z nelékařských zdravotnických povolání zajišťují ošetřovatelskou a ostatní péči sestry registrované, sestry se specializovanou způsobilostí, radiologičtí asistenti, nutriční terapeuti.

Vězeňská služba taktéž poskytuje lůžkovou péči ve dvou nemocnicích Vězeňské služby.
Nemocnice Praha – Pankrác poskytuje zdravotní péči na interních a chirurgických odděleních, včetně radiologického oddělení a poliklinických služeb.

Nemocnice Brno – zajišťuje zdravotní péči na oddělení interním, infekčním, následné péče, psychiatrickém a oddělení poliklinických služeb

Dále zajišťuje výkon zabezpečovací detence.

 • Při nutnosti poskytnout obviněným a odsouzeným odbornou neodkladnou péči je zajištěna lékařská služba první pomoci nebo Zdravotnická záchranná služba.
 • Za dostupnost zdravotní péče pro obviněné a odsouzené odpovídají vedle zdravotních pojišťoven ředitelé věznic.
 • Zdravotnická zařízení Vězeňské služby po stránce odborné metodické a kontrolní řídí odbor zdravotnické služby generálního ředitelství Vězeňské služby.

Informace k poskytování a zajištění zdravotní péče na zdravotnickém středisku pro obviněné a odsouzené

Nástup do věznice

Preventivní vstupní prohlídka u praktického lékaře se provede neprodleně po nástupu do výkonu vazby anebo trestu nejdéle však do 4 dnů od nástupu, jejím účelem je zjistit ( objektivizovat) zdravotní stav obviněného nebo odsouzeného a na základě tohoto zjištění provést příslušná zdravotnická opatření, zejména zajistit posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu vazby nebo trestu, stanovit zdravotní klasifikaci a případně stanovit plán potřebných léčebně preventivních opatření. Při vstupní prohlídce zdravotnický personál provede podrobnou anamnézu, klinické vyšetření a potřebná doplňující vyšetření:

 • rtg plic je součástí vstupní prohlídky- vždy
 • zubní preventivní prohlídka – vždy,
 • u žen gynekologické vyšetření – vždy,
 • případně další specializovaná péče, dle indikace lékaře

Pobyt ve věznici

Obviněnému nebo odsouzenému je primární zdravotní péče poskytována na základě jejich žádosti nebo na základě pokynu (příkazu) lékaře zdravotnického střediska, po dobu poskytování zdravotní péče může být v ordinaci na žádost ošetřujícího lékaře (popřípadě zdravotní setry) přítomen příslušník Vězeňské služby zajišťující bezpečnost zdravotnického personálu; přitom nesmí být porušeny zásady ochrany citlivých osobních údajů.

Přemístění do jiné věznice

Mimořádná prohlídka u praktického lékaře

 1. před každým přemístěním obviněného nebo odsouzeného z důvodu změny kmenové věznice, zpravidla vždy v posledním týdnu před přemístěním,
 2. po každém přijetí přemístěného obviněného nebo odsouzeného nejpozději do čtyř dnů ode dne přijetí,

Výstup z věznice

Výstupní prohlídka u praktického lékaře

Výstupní prohlídka se provádí obdobným způsobem jako vstupní prohlídka podle NMS 4/2008 § 61

Informace k zajištění zdravotní péče v nemocnici

 • Do nemocnice je přijímán nemocný obviněný nebo odsouzený na základě doporučení ošetřujícího lékaře zdravotnického střediska, to neplatí, jde-li o nemocného, jehož život nebo zdraví jsou ohroženy a je nebezpečí z prodlení. Přijetí nesmí být odepřeno též v případě povinného léčení.
 • Nemocní s infekční chorobou – nebo s podezřením na onemocnění takovou nemocí se umisťují na infekčním oddělení nemocnice v Brně
 • S přijetím do nemocnice vyslovuje pacient souhlas a podepisuje souhlas s hospitalizací s výjimkami stanovenými zákonem.
 • Pokud nemá Vězeňská služba ve svých nemocnicích možnost specializované odborné péče, než kterou je oprávněna poskytovat, pacienti mají možnost se léčit v mimovězeňských nemocnicích, kde Vězeňská služba zajišťuje ostrahu nebo jim je přerušen výkon vazby či výkon trestu.

Jaké jsou podmínky poskytování zdravotní služby

Zdravotní péče je Vězeňskou službou ČR poskytována v souladu se zákony upravujícími poskytování zdravotní péče, zejména zákon č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Bližší podmínky poskytování zdravotních služeb v souladu s právnímu předpisy jsou upraveny vnitřními předpisy – NMS nebo NGŘ

Práva obviněných a odsouzených

Právo na zdravotní péči v rozsahu a za podmínek stanovených zejména zákon
 • č. 372/2011 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
s přihlédnutím k omezení vyplývajícím z účelu vazby nebo trestu:
 1. léčebnou péči ambulantní a ústavní ( včetně diagnostické péče, rehabilitace a péče o chronicky nemocné),
 2. pohotovostní a záchrannou službu,
 3. preventivní péči,
 4. dispenzární péči,
 5. poskytování léčebných přípravků, prostředků zdravotnické techniky a stomatologických výrobků,
 6. doprava nemocných,
 7. posudkovou činnost,
 8. prohlídku zemřelého pojištěnce a pitvu včetně dopravy
  • Odsouzený s těžkým zdravotním postižením má právo na zajištění přiměřených podmínek umožňujících důstojný výkon trestu.
  • Jestliže zdravotní stav obviněného nebo odsouzeného vyžaduje zdravotní péči, kterou není možno zajistit ve věznici a výkon trestu nelze přerušit, poskytne se mu ve zdravotnickém zařízení mimo věznici.
  • Je-li třeba odsouzenému neodkladně poskytnout zdravotní péči, kterou nelze zajistit ve věznici nebo ve specializovaném zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, může ředitel věznice na dobu nezbytně nutnou výkon trestu odsouzenému přerušit. Pokud si odsouzený újmu na zdraví nezpůsobil úmyslně, doba přerušení výkonu trestu nepřesahující 30 dnů v kalendářním roce se započítává do doby výkonu trestu.
  • U odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování, s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek nebo s mentální retardací se ve vnitřním řádu věznice, zejména při volbě obsahu a forem programu zacházení, přihlíží k závěrům odborného lékařského posouzení těchto odsouzených a k nutnosti individuálního nebo skupinového terapeutického působení.
  • O závažném onemocnění odsouzeného nebo jeho úrazu, vyžadujícím hospitalizaci, vyrozumí věznice bez odkladu manželku, družku nebo rodiče odsouzeného, anebo děti, pokud to odpovídá jejich věku, jestliže tak odsouzený nemůže učinit sám. Není-li těchto osob, vyrozumí věznice osobu, kterou odsouzený určí sám. Věznice vždy vyrozumí bez odkladu některou z těchto osob v případě, že dojde k úmrtí odsouzeného.

Povinnosti obviněných a odsouzených

 • Podrobit se preventivní vstupní , periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídce v rozsahu určené lékařem nebo zvláštním právním předpisem, včetně nezbytných diagnostických a laboratorních vyšetření a očkování, a opatřením stanoveným orgány hygienické služby.
 • Pokud onemocní, stane se mu úraz nebo je zraněn, tyto skutečnost neprodleně ohlásí zaměstnanci Vězeňské služby.
 • Oznámit neprodleně zaměstnanci Vězeňské služby okolnosti, které mohou způsobit vážné ohrožení bezpečnosti jemu samotnému, spoluodsouzeným nebo věznici, pokud se o nich dozví nebo je zjistil.
 • Podrobit se opatřením, která jsou nezbytná k potlačení výroby, držení nebo zneužívání omamných a psychotropních látek a jedů ve věznici.
 • Dodržovat zásady hygieny.
 • Uhradit náklady zdravotní péče provedené v zájmu zachování nebo zlepšení jeho zdravotního stavu nad rámec hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo ze státního rozpočtu nad rámec mezinárodních dohod, kterým je Česká republika vázána.
 • Obviněný a odsouzený je povinen nahradit škodu způsobenou Vězeňské službě, zvýšené náklady střežení a náklady na dopravu a předvedení do zdravotnického zařízení, vynaložené Vězeňskou službou jestliže:
  • si úmyslně způsobil nebo jinému úmyslně způsobil újmu na zdraví anebo se opakovaně dopustil porušování léčebného režimu,
  • zneužil zdravotní péči předstíráním poruchy zdraví, nebo
  • z vlastního rozhodnutí se nepodrobil lékařskému zákroku, ke kterému dal předchozí souhlas nebo o který požádal.

Odsouzeným je zakázáno

 • předstírat poruchu zdraví nebo se úmyslně poškozovat na zdraví,
 • vyrábět, přechovávat a konzumovat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, vyrábět a přechovávat předměty, které by mohly být použity k ohrožení bezpečnosti osob, majetku nebo k útěku, nebo které by svým množstvím nebo povahou mohly narušovat pořádek anebo poškodit zdraví.

Omezení a zbavení některých práv a svobod

 • Obviněným a odsouzeným nepřísluší právo svobodné volby lékaře, klinického psychologa, zdravotnického zařízení a dopravní služby.