Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Programy a fondy EU a EHP

Vězeňská služba České republiky v současnosti předložila žádost o dotaci  šesti projektů dotovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Životní prostředí, výzva č.70 a 100 SC 5.1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie s podporou z podprogramu Nová Zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí v rámci výzev Operačního programu Životní prostředí. Všechny projekty byly schváleny poskytovatelem dotace. V současné době probíhají výběrová řízení na zhotovitele energeticko – úsporných opatření.

Vězeňská služba ČR rovněž využila dotační možnosti z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 25 – Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy, do níž byl podán projekt Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu. Předmětem projektu je zvýšení efektivity práce zaměstnanců Vězeňské služby ČR pomocí vzdělávacích aktivit, které rozšíří stávající vzdělávací systém VS ČR. Vzdělávání zaměstnanců v rámci tohoto projektu bude zacíleno na oblast manažerských dovedností, personalistiky, zvládání krizových situací a mediační techniky, ekologie a rovněž na oblast komunikace a zacházení s vězněnými cizinci, a to formou prezenčního a v případě některých témat i e-learningového vzdělávání. Realizace tohoto projektu byla zahájena 1. 4. 2019.

Projekt je realizován za poskytování finanční podpory EU.

Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění

Od 1. února 2019 započala realizace dvouletého projektu Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění, který se zaměřuje na vytvoření metodických postupů při práci se zadluženým klientem, jenž využívá služeb sociální práce v době výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. Cílem projektu je ošetřit systémový přístup státu a zajištění kontinuální sociální práce s klientem, který byl jednak pachatel trestného činu (s přetrvávajícími riziky pro společnost v podobě opakování trestné činnosti) a jednak je osobou s kumulovanými problémy sociálního charakteru. Tento druh klienta vyžaduje odlišný přístup v porovnání s běžným občanem, který je zatížen dluhy.

Bude vytvořena metodika standardizovaného programu a metodiky pro zajištění kontinuální sociální práce se zadluženým klientem, resp. osobou ve výkonu trestu odnětí svobody a po jejím propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Standardizovaný program bude zaveden do praxe Vazební věznice Praha Pankrác a Vazební věznice Praha Ruzyně, v rámci projektu ověřen a v následujícím období  zaveden do praxe všech věznic.

Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Magistrátem hl. města Prahy a společností Lighthouse o.s.

Projekt je realizován za poskytování finanční podpory EU.

Aktuální informace

Realizované projekty

Realizované projekty VS ČR a realizované projekty ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Dotazování na CEVO

Poskytování informací o osobách ve výkonu vazby, výkonu trestu nebo výkonu zabezpečovací detence je specifickou oblastí upravenou zákonem o Vězeňské službě.

Školení uživatelů

Efektivní zjištění identifikace osob a předání dat v rámci OVM činných v trestním řízení.