banner

Oznámení o zpracovávání osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vězeňská služba České republiky se při zpracovávání osobních údajů řídí příslušnými právními předpisy.

Účel a způsob zpracování

Vedení osobních spisů zaměstnanců a údajů o uchazečích o zaměstnání. K tomu je využíván personální program Fenix II, který je integrovanou součástí Vězeňského informačního systému VIS. Dále jsou osobní údaje vedené v listinné podobě.

Použití automatizovaného a manuálního zpracování osobních údajů

Doba uchovávání:

Údaje budou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy.

Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány

 • Osobní údaje jiné než citlivé (základní osobní identifikační údaje na základě požadavků zvláštních zákonů).
 • Osobní údaje citlivé (fotografie za účelem vystavování průkazů).

Příjemci z České republiky

Orgány veřejné správy (na základě zvláštního zákona).

Příjemci ze zahraničí

Zahraničním subjektům nejsou osobní údaje zpřístupňovány.

Správce

Vězeňská služba České republiky, která je současně zpracovatelem. Místem zpracování jsou organizační jednotky Vězeňské služby.

Poučení subjektu údajů

Správce poučuje subjekt údajů v souladu s § 9 písm. a)  zákona o ochraně osobních údajů o jeho právech uvedených v § 12 a § 21 zákona tím, že subjektu údajů tímto zprostředkovává znění dotčených právních norem.

§ 12 Přístup subjektu údajů k informacím

 1. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
 2. Obsahem informace je vždy sdělení o
  1. účelu zpracování osobních údajů,
  2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
  4. příjemci, případně kategoriích příjemců.
 3. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 4. Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 2 může za správce plnit zpracovatel.

§ 21 Ochrana práv subjektů údajů

 1. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
  1. požadat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 2. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
 3. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
 4. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 5. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.