banner
7.3.2016

Norské fondy se stávají realitou

Norské fondy se stávají realitou ve Věznici Nové Sedlo. Ve středu 2. března byla oficiálně zahájena neinvestiční část projektu programu CZ 15 Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Nové Sedlo.

Slavnostního zahájení se zúčastnili za vedení věznice Miroslav Špalek, Robert Frýdecký, manažer projektu Jan Mravec, za SOU Vinařice, které je garantem odborné části Karel Vodička, Lukáš Marek, koordinátor Slavoj Sklenička, lektoři kurzu Josef Michl a Jiří Kopecký. V úvodních slovech přítomných byl kladen důraz na permanentní vzdělávání odsouzených především v praktických oborech, které poptává trh práce. Vzdělávání a odborná příprava odsouzených na jejich reintegraci po propuštění z výkonu trestu je v plném souladu s novou Koncepcí vězeňství do roku 2025.

Společně s projektem investičního charakteru, jehož příprava je v závěrečné fázi se věznice stává součástí zatím největšího projektu, jehož příjemcem je Vězeňská služba ČR. Projekt je financován z Finančního mechanismu Norsko /2009-2014/, zbývající část nákladů je spolufinancována ze zdrojů státního rozpočtu a klade si především za cíl přispět ke snížení recidivy kriminální činnosti vězněných osob.

Náročnost celého projektu spočívá především nejen ve výběru odsouzených a jejich vzdělávání, ale především zvládnutí souběhu realizace, jak jeho měkké , tak tvrdé části. Měkká část projektu je tvořena rekvalifikačními kurzy v oboru truhlářská práce a údržba veřejné zeleně. Obě aktivity do kterých je zařazeno cca 40 odsouzených ve čtyřech bězích zatím budou probíhat ve stávajících učebnách a dílnách věznice. Nové prostory, které vzniknou vestavbou do stávajícího nedostavěného objektu kotelny, v rámci tvrdého projektu využijí odsouzení po skončení pilotního projektu v rámci udržitelnosti projektu. V rekonstruovaném objektu vzniknou speciální prostory pro teoretické a praktické vzdělávání odsouzených. V nových učebnách budou probíhat vzdělávací, speciálně-výchovné i zájmové aktivity. Přestavbou kotelny v centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně věznice vyřeší nedostatek volných kapacit pro další vzdělávání odsouzených. Věznice Nové Sedlo má bohaté zkušenosti v organizování rekvalifikačních kurzů, především jejich smysluplnost dávala odsouzeným reálnou šanci na trhu práce. Proto výběr rekvalifikačních kurzu musí být flexibilní s rychlou reakcí na poptávku, jen tak má odsouzený šanci po výkonu trestu se integrovat do společnosti. Celý projekt musí být ukončen do 30.4.2017, aby bylo dosaženo dotačního účelu.

eko