banner
2.2.2015

Seminář norských fondů

Zpráva se seminář norských fondů konaného ve dnech 17. až 21. listopadu 2014.

Účastníci semináře

Mgr. Michal Petras – manažer projektu,
Bc. Šárka Černá – odborný garant,
Bc. Tomáš Koňák – odborný garant,
Håkon Melvold – director at Ringerike Prison,
Johan Grip Sagløkken – prison officer at Ringerike Prison,
Knut Andersen – senior adviser, KRUS, hlavní koordinátor norských partnerů,
Ole Stageberg – senior lecturer, KRUS,
Tore Rokkan – researcher, KRUS,
Kjetil Nygard – principal officer, Ila Prison,
Birthe Hagenes – program officer, Ila Prison,
93 účastníků – viz prezenční listina.

Zpráva o průběhu pracovního setkání partnerů projektu a semináře

Průběh semináře vycházel z předem stanoveného harmonogramu (viz příloha).

První den se uskutečnilo setkání s norskými partnery v Praze, byly upřesněny podmínky a program hlavní části semináře.

Druhý den byl zahájen třídenní seminář v prostorách Akademie VS ČR Stráž pod Ralskem. V úvodu zástupci české a norské vězeňské služby seznámili účastníky semináře s projektem „Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby“. Následovaly prezentace o norském vězeňském systému. Norští partneři se zaměřili například na oblast vzdělávání zaměstnanců věznic, bezpečnost, perspektivy a porozumění v norské vězeňské službě, nápravná činnost v norské vězeňské službě (jednotlivé programy zacházení).

Třetí den norští partneři detailněji představili střídavě dvěma skupinám následující oblasti: program pro sexuální devianty; každodenní práce s vězni; jak zvýšit a udržet motivaci ke změně; profesionální vztahy mezi zaměstnanci a vězni. Na prezentace navazovaly intenzivní diskuze a lze konstatovat, že sdílení zkušeností a názorů mělo velmi pozitivní ohlas u účastníků semináře.
Čtvrtý den probíhaly workshopy v režii samotných účastníků semináře. Účastníci pracovali ve čtyřech skupinách, ve kterých se měli zamyslet nad dvěma tématy: „Které aspekty odborného zacházení s vězni, užívané ve Vězeňské službě Norského království se výrazně liší od praxe Vězeňské služby České republiky?“ a „Které prvky odborného zacházení užívané ve Vězeňské službě Norského království jsou aplikovatelné ve Vězeňské službě České republiky v horizontu 5 let?“. Rozdílné aspekty byly shledávány v oblasti samotného přístupu personálu vězeňské služby k vězněným osobám, což vychází především z počtu vězněných osob na jednoho zaměstnance, systému odborného zacházení, ubytovacích podmínek, finančních možností, zřetelně nižší administrativní zátěži, vzdělávání zaměstnanců vězeňské služby. Dle účastníků semináře by bylo aplikovatelné v období 5 let například: posílení subjektivity jednotlivých věznic, vzdělávání odborného personálu a jeho odpovídajícího počtu, vytváření či převzetí dalších standardizovaných programů a zajištění vhodných podmínek pro jejich realizaci, snížení počtu vězněných osob, zavedení elektronických náramků a využívání jiných alternativních trestů, odpovídající postpenitenciární služby, změna mezilidských vztahů apod. Seminář byl zakončen panelovou diskuzí, kde norští partneři a čeští zástupci týmu odpovídali na otázky účastníků. Paralelně s workshopy se uskutečnilo pracovní jednání zástupců projektových partnerů, jehož obsahem bylo hodnocení dosavadního průběhu semináře a zejména naplánování studijních cest v roce 2015 (Zápis z jednání viz příloha).Pětidenní pracovní setkání partnerů projektu bylo oficiálně zakončeno na pátečním dopoledním závěrečném vyhodnocení s plk. PhDr. Pavlem Horákem, náměstkem generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení a plk. Mgr. Bc. Milan Brendl, náměstkem generálního ředitele pro bezpečnost a kontrolu Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky. Plk. PhDr. Pavel Horák deklaroval pozitivní postoj Vězeňské služby k celému projektu, ocenil norský vklad při přípravě a realizaci odborného semináře a vyslovil se rozhodně pro naplnění plánovaných akcí v rámci partnerské spolupráce. Norský koordinátor Knut Andersen ocenil český podíl na přípravě a realizaci semináře a formuloval názor, že cíl jejich návštěvy v ČR byl dobře naplněn. Obě strany celkově vyjádřily spokojenost s proběhnutým seminářem a oboustrannou podporu přípravě naplánovaných studijních cest v roce 2015.