banner
15.12.2015

Kontaktní seminář v Oslo

Kontaktní seminář v Oslu, který se konal 21. – 23. října 2013, napomohl navázání a specifikaci spolupráce mezi zástupci Probační a mediační služby ČR a Vězeňské služby ČR a jejich norskými partnery. Součástí semináře bylo představení systému norského nápravného systému, jeho struktury a základních principů a hlavních výzev, kterým čelí a představení Akademie pro zaměstnance Vězeňské služby Norska (KRUS). Tyto informace posloužili jako základ diskuse nad hledáním styčných bodů pro možnou spolupráci a zároveň diskuse nad odlišnostmi systému nápravných služeb v ČR a v Norsku.

Druhý den semináře byl věnován bližší specifikaci spolupráce na jednotlivých projektech mezi Vězeňskou službou ČR a Ředitelstvím norské nápravné služby a mezi Probační a mediační službou ČR a Norským probačním úřadem. V průběhu těchto jednání byly definovány konkrétní projektové aktivity a navrženy další kroky spolupráce. Tato jednání byla zakončena prohlídkou Věznice Ullersmo a jejích terapeutických místností a výrobních jednotek. Večer se uskutečnila recepce u českého velvyslance v Norsku s cílem představit česko – norskou spolupráci v oblasti justice.

Závěrečný den semináře se uskutečnil videokonferenční hovor se zástupci Rady Evropy a Úřadu finančních mechanismů s cílem seznámit je se závěry celého semináře, kterými jsou domluvená partnerství mezi jednotlivými institucemi a domluvené dílčí kroky spolupráce v podobě následných seminářů a studijních cest s cílem vyměnit si zkušenosti v předem daných oblastech spolupráce, jako například práce s vězněnými cizinci, léčba násilnických delikventů, zvládání vzteku, práce s drogově závislými, práce s oběťmi a předávání zkušeností s elektronickým monitorovacím systémem. Předmětem projektů financovaných z Norských fondů bude také rozšíření prostor pro zaměstnávání i vzdělávání odsouzených ve čtyřech věznicích, Příbrami, Novém Sedle, Opavě a Kuřimi.

Kontaktní seminář byl financován z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „A“. Ministerstvo spravedlnosti může z tohoto fondu čerpat finanční prostředky, jelikož je partnerem Programu CZ 15 – Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních trestů, který je financovaný z Norských fondů 2009 – 2014.