banner
8.9.2017

Věznice Jiřice nabízí k pronájmu výrobní halu

Věznice Jiřice nabízí za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody k pronájmu podnikatelským subjektům jednopodlažní halu ocelové konstrukce s přilehlou zpevněnou plochou

Jedná se o halu SO 37, budova bez č.p., která je umístěna v areálu Věznice Jiřice, mimo hlavní střeženou část na pozemku St. 182 v katastrálním území Jiřice, obec Jiřice bývalý okres Nymburk, a přilehlou zpevněnou asfaltobetonovou plochu o rozloze 864 m². Hala je konstrukčně tvořena z nosných rámů o modulu 4,5 m, celkem 15 modulů, šířka haly modul 18 m, výška 4,5 m, v hřebeni 6 m. Plášť haly a strop byly v minulosti dodatečně zatepleny. Konstrukce haly je relativně v dobrém stavu. Uvnitř haly byla provedena vestavba kanceláře, sociálního zázemí včetně denní místnosti pro pracovníky. Hala je napojena na inženýrské sítě (voda, elektrická energie – podružné měřiče spotřeby, kanalizace) a je nevytápěna. Zastavěná plocha haly dle katastru je 1.241 m², podlahová plocha 1.220 m², z toho vestavěné příslušenství asi 70 m². Situace a stav je patrný z přiložené fotodokumentace.

Při zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody musí být respektována specifika daná vlastním výkonem trestu odnětí svobody. Z pohledu zaměstnávání se jedná zejména o nekvalifikovanou pracovní sílu a fluktuaci pracovně zařazených odsouzených danou délkou trestu odnětí svobody případně dalšími omezujícími faktory (bezpečnostní, zdravotní, právní aj.), proto je vhodná jednoduchá manuální práce, která vyžaduje pouze zapracování. Z bezpečnostního hlediska nelze v rámci výroby produkovat nebezpečné výrobky, které by se daly zneužít jako střelné zbraně, omezující jsou rovněž nebezpečné chemické látky a hořlaviny.

Věznice Jiřice požaduje zaměstnávat v jedné pracovní směně minimálně 10 odsouzených. Minimální nájemné dle vyhotoveného znaleckého posudku ze dne 20. 7. 2017 č. 1823-63/2017, znalec Ing. Lucie Cihelková, činí 33.400,- Kč měsíčně (ročně 400.800,- Kč) + úhrada služeb spojených s pronájmem (energie) dle skutečných spotřeb. Mimo nájemní smlouvu bude dále uzavřena smlouva o provedení práce, která bude upravovat podmínky zaměstnávání odsouzených osob a konkrétní práci, kterou budou realizovat (počty pracovně zařazených odsouzených v jedné pracovní směně, místo výkonu práce a její popis, odměňování odsouzených – 75,- Kč/1 hod + příplatky dle Zákoníku práce, bezpečnostní zásady, pracovní podmínky, bezpečnost práce, škody a úrazy apod.).

Bližší informace poskytne Ing. Antonín Krahulec, MT 602 622 105, kde lze rovněž dohodnout i fyzickou prohlídku objektu.

Nabídky mohou případní zájemci zaslat nejpozději do 30. září 2017 na elektronickou adresu – akrahulec(a)vez.jir.justice.cz.. Nabídka musí mimo identifikaci zájemce obsahovat výši nabízeného nájemného, předpokládaný počet zaměstnávaných odsouzených v jedné pracovní směně, zda se bude jednat o jednosměnný nebo vícesměnný provoz, rámcový popis výrobního programu, který bude v pronajímané hale realizován a předpokládaný termín zavedení výrobního programu.