banner
25.9.2017

Vězeňská služba ČR připravuje přechod na novou vnější diferenciaci

PRAHA 25.  září (VS ČR) – Vězeňská služba ČR se v současné době intenzivně připravuje na přechod na nový systém vnější diferenciace  vězněných osob, který začne platit od 1. října.  Podle ředitele odboru výkonu vazby a trestu Pavla Horáka to obnáší zejména tvorbu některých nových vnitřních předpisů, včetně novelizace desítek stávajících a vnitřních řádů věznic. „Dále je zapotřebí informovat vězněné osoby o této změně a také proškolit vybrané zaměstnance a příslušníky vězeňské služby,“ říká Pavel Horák.

Změna diferenciace je podle něj významná tím, že umožní vězňům, kteří jsou připraveni účinně pracovat na své nápravě, snáze a rychleji dosáhnout různých institutů, jako jsou například extramurální aktivity, přerušení výkonu trestu či opuštění věznice v souvislosti s návštěvou, nebo i volného pohybu v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Pro vězeňskou službu je velmi důležité, aby v souvislosti se změnou vnější diferenciace nepoklesla celková míra zaměstnanosti odsouzených. Ředitelé věznice proto mohou v individuálních případech k 1. 10. 2017 rozhodnout o umístění odsouzeného do jiného stupně zabezpečení za využití přechodného ustanovení novelizovaného zákona. Dalším cílem vězeňské služby je, aby změna vnější diferenciace nevyvolala nutnost rozsáhlých přesunů vězněných osob mezi věznicemi.

Dnem 1. října 2017 nabývá účinnosti novela trestního zákoníku, kterým se redukují dosavadní čtyři typy věznic na dva, a to na věznici s ostrahou a na věznici se zvýšenou ostrahou. Věznice s ostrahou se podle stupně zabezpečení člení na oddělení s nízkým stupněm zabezpečení, se středním stupněm zabezpečení a s vysokým stupněm zabezpečení. Do těchto oddělení jsou odsouzení umisťováni podle míry vnějšího a vnitřního rizika. Vnější riziko vyjadřuje míru nebezpečnosti odsouzeného pro společnost, zejména s ohledem na trestnou činnost, za kterou mu byl uložen trest, délku trestu a formu zavinění a s přihlédnutím k tomu, zda již byl ve výkonu trestu. Vnitřní riziko vyjadřuje míru rizika ohrožení bezpečnosti během výkonu trestu s ohledem na individuální charakteristiku odsouzeného, v níž se zohledňují zejména povaha jeho trestné činnosti, nevykonaná ochranná opatření, průběh předchozích výkonů trestu a hrozba útěku. O přeřazení do jednotlivých oddělení ve věznici s ostrahou rozhoduje Vězeňská služba ČR. Odsouzený umístěný do oddělení se středním nebo vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou má právo do tří dnů ode dne doručení rozhodnutí podat návrh na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení. Návrh se podává u ředitele věznice, který jej, spolu s rozhodnutím o umístění do některého z oddělení věznice s ostrahou a dále s podklady pro vydání tohoto rozhodnutí a dokladem o doručení tohoto rozhodnutí odsouzenému, předloží neprodleně soudu.

Více informací o změně vnější diferenciace najdete zde: https://www.vscr.cz/o-nas/zmena-vnejsi-diferenciace/