Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Norské fondy

Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů

V současné době Vězeňská služba podává finální žádost o grant z Norských fondů pro předem definovaný projekt Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů. K žádosti se již kladně vyjádřili odborní hodnotitelé.

Cílem projektu je zlepšení služeb pro vězněné osoby prostřednictvím zavedení chybějících intervenčních programů, které jsou důležitou podmínkou pro opětovné začlenění odsouzených do společnosti po propuštění.

Toho bude dosaženo pomocí hlavních klíčových aktivit projektu:

1.) Motivační program pro odsouzené, kteří prokazují malou motivaci účastnit se odborných intervencí. Motivační program bude sloužit jako společná platforma pro přípravu odsouzených na vstup do dalších specializovaných programů.

2.) Odborná péče pro uživatele drog pro vězněné uživatele drog. Cílem je stabilizace uživatelů drog v období po vstupu do vězení, zlepšení jejich zdravotního stavu, příprava na zahájení následné péče v komunitě, ochrana veřejného zdraví a snížení rizika relapsu.

3.) Program pro otce, u nichž je potřeba nadále podporovat soudržnost rodinných vazeb. Cílem je práce s vězněným otcem a jeho rodinou, zaměřená na podporu rodičovských práv a povinností, udržení pozitivního vztahu a role rodiče v době jeho věznění.

V rámci realizace projektu proběhne pilotní ověření programů v některých věznicích.

Projekt bude probíhat ve spolupráci se zkušenými norskými partnery:

–          KRUS – národní vzdělávací instituce pro vězeňský personál v Norsku, která je zároveň metodikem programu pro otce, a motivátor,

–          Věznice Bastøy  – věznice má zkušenosti s léčbou drogově závislých odsouzených a využívá pro tuto cílovou skupinu vyzkoušené programy,

–          Věznice Ila – dlouhodobě ověřuje program Motivátor,

–          Region Jih ředitelství Norské nápravné služby – má s výše uvedenými programy bohaté zkušenosti.

Strengthening the rehabilitation of prisoners through treatment

The project aims at improving services for prisoners through the development of missing intervention programs, which are an important precondition for the reintegration of clients into society after their release.

All above mentioned will be achieved through the following key project activities:

1.) KA1 – The Motivation Programme – the objective is to increase motivation of prisoners towards participation in intervention programmes decreasing the risk of their relapse. The programme shall motivate the sentenced persons to take part in specialised treatment/intervention programmes.

2.) KA2 – Professional Care for Drug Users – is the objective is the stabilization of drug users in the period after the admission to prison, the improvement of their health condition, the commencement of follow-up care in the community, the protection of public health, and a decreased relapse rate.

3.) KA3 – Fathers’ Programme for those who need support of their family relationships. The goal is the efficient work with the family, focused on promoting parental rights and responsibilities, support of a positive relationship and the role of the parent at the period of his imprisonment.

As part of the project pilot verification will take place in some prisons.

The project will be conducted in cooperation with experienced Norwegian partners:

–          KRUS – University College of Norwegian Correctional Service, methodologist of the Motivation programme and Father´s program,

–          Bastøy Prison  – the prison has experience in the treatment of drug addicts and uses proven programs for this target group,

–          Ila Prison and detention facility – long-term verification of the Motivator program,

–          Norwegian Correctional Service – Region South – has an extensive experience with the above mentioned programs.