banner

Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění

 

Od 1. února 2019 započala realizace dvouletého projektu Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění, který se zaměřuje na vytvoření metodických postupů při práci se zadluženým klientem, jenž využívá služeb sociální práce v době výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. Cílem projektu je ošetřit systémový přístup státu a zajištění kontinuální sociální práce s klientem, který byl jednak pachatel trestného činu (s přetrvávajícími riziky pro společnost v podobě opakování trestné činnosti) a jednak je osobou s kumulovanými problémy sociálního charakteru. Tento druh klienta vyžaduje odlišný přístup v porovnání s běžným občanem, který je zatížen dluhy.

Bude vytvořena metodika standardizovaného programu a metodiky pro zajištění kontinuální sociální práce se zadluženým klientem, resp. osobou ve výkonu trestu odnětí svobody a po jejím propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Standardizovaný program bude zaveden do praxe Vazební věznice Praha Pankrác a Vazební věznice Praha Ruzyně, v rámci projektu ověřen a v následujícím období  zaveden do praxe všech věznic.

Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Magistrátem hl. města Prahy a společností Lighthouse o.s.

Projekt je realizován za poskytování finanční podpory EU.

***

Realizace projektu se s nástupem nového roku dostává již do druhé poloviny.

V minulém roce proběhla formou dotazníkového šetření analýza úrovně schopností a dovedností pro předcházení zadluženosti a pro její řešení u vězněných osob. Této analýzy se zúčastnilo 450 respondentů  – odsouzených z Vazební věznice Praha Pankrác, Vazební věznice Praha Ruzyně a z objektu Velké Přílepy.  Následovaly osobní rozhovory s dvanácti odbornými zaměstnanci obou věznic. Rozhovory posloužily pro analýzu úrovně a forem poskytování dluhového poradenství a vzdělávání v pražských věznicích.

Budoucí lektoři standardizovaného programu absolvovali v srpnu lektorský kurz pro rozšiřování tohoto programu ve VS ČR. Proběhlo také školení sociálních pracovníků pro dluhové poradenství. V rámci tohoto školení byla navíc uskutečněna stáž u Exekutorského úřadu v Přerově. Tato stáž nejen nastínila fungování exekutorských úřadů, ale byly zde navázány také první kontakty, včetně nabídky možných konzultací.

Na podzim se vybraných odsouzených ujali dluhoví poradci, kterým se již podařilo v některých případech nejen zmapovat dluhy klientů, ale též zastavit exekuce v řádech desítek milionů.

V obou věznicích v současné době probíhá pilotní výuka programu pro finanční gramotnost a dluhové poradenství.  Absolventi se po ukončení kurzu zúčastní ověření změny úrovně schopností a dovedností pro předcházení zadluženosti – opět formou dotazníkového šetření.

 

Projekt je realizován za poskytování finanční podpory EU.

***

S nástupem omezení způsobených koronavirovou infekcí se těžiště práce s klientem ze skupinové výuky přesunulo k individuální péči.

Klientům byl rozdán k samostatné práci „Úvahovník“, který je nutil zamýšlet se nad svízelnou finanční situaci v krizových okamžicích. Mnozí z našich klientů již také vyplnili po absolvování kurzu závěrečný dotazník, který poslouží mimo jiné také ke srovnání úrovně znalostí respondentů před a po absolvovální kurzu finanční gramotnosti. Nadále pokračuje individuální péče dluhových poradců i mentorů, kteří pracují zároveň i  s rodinami odsouzených.

Pokračují práce na standardizovaném programu a metodikách pro zajištění kontinuální sociální práce se zadluženým klientem.