banner

Veřejná vyhláška

Prostor pro zveřejnění veřejných vyhlášek podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Vězeňská služba České republiky
Generální ředitelství, odbor zdravotnické služby
Soudní 1672/1a, P. O. Box 3, 140 67 Praha 4, ID datové schránky: b86abcb

Č. j.  VS-158664-15/ČJ-2020-800080

Vyřizuje: Mgr. Michal BARÁK
Telefon: +420 244 024 910

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Vězeňská služba České republiky, odbor zdravotnické služby, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 81 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, vydala rozhodnutí na základě § 75, § 81, § 82 odst. 1 písm. d) a § 154 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve věci dočasné pracovní neschopnosti pana DALI Moez, nar. 12. 08. 1967, bytem Kovářská 1169/17, 190 00 Praha 9, a

o z n a m u j e

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

ROZHODNUTÍ: Č.j.: VS-158664-13/ČJ-2020-800080-812 ze dne 03. 11. 2020 

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., předcházející písemnost vrátila jako nevyzvednutou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na odboru zdravotnické služby Vězeňské služby ČR, Praha 4, Soudní 1672/1a – detašované pracoviště Praha 4, Na Veselí 51, v úředních hodinách 7,30 – 15,45 hod., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

MUDr. Jaroslav Žižka v. r.
ředitel odboru zdravotnické služby

Vyvěšeno dne: 03.11.2020
Vyvěsil: Bauer

Písemné vyhotovení veřejných vyhlášek