Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Veřejná vyhláška

Prostor pro zveřejnění veřejných vyhlášek podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Č. j.: VS-112585-3/ČJ-2018-800073-22RVO

Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, odbor ekonomický,

o z n a m u j e

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí čj. VS-112585-1/ČJ-2018-800073-22RVO ze dne 12. října 2018, adresované panu: Josef STARÝ, nar. 13. 4. 1969

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována prostřednictvím veřejné vyhlášky, neboť poskytovatel poštovních služeb, Česká pošta, s. p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na doručovací adrese neznámý, odstěhoval se.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na odboru ekonomickém Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky, Praha 4, Soudní 1672/1a, a to v úředních hodinách v pondělí až čtvrtek od 07:30 do 15:45 nebo v pátek od 07:30 do 15:00, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

 

Ing. Ivan  Novotný v. r.
ředitel odboru ekonomického

Vyvěšeno dne: 6. 12. 2018
Vyvěsil: Kateřina Oktábcová
Sejmuto dne: