banner

Oznámení

OZNÁMENÍ
o opatřeních spojených s COVID-19

Vězeňská služba tímto v souladu s usnesením vlády ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření informuje veřejnost o přijetí následujícího opatření:

S účinností od 12. října 2020 00:00 dochází k:

1. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,

b) příjmem veškerých dokumentů od veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace (prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny),

c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu.

2. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy

a) dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený tímto krizovým opatřením, [písmeno a) se neuplatní]

b)  by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva veřejnosti,

c)  byl předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu.

Informace o úpravě úředních hodin jednotlivých organizačních jednotek lze nalézt na jejich webových stránkách (Kontakty).

Uvedené opatření platí, pokud vláda nerozhodne jinak, do 25. října 2020 23:59