banner

Výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence

Poskytnutí informací k obsahovým náležitostem osobního spisu vězněné osoby a možnostem nahlížení do tohoto spisu.

Jakým způsobem je prováděno nahlédnutí do osobního spisu odsouzeného ve smyslu ust. § 73 odst. 1 vyhlášky č. 345/1999 Sb., ve spojení s ust. § 75 odst. 2, zejména žádám o sdělení, zda jednotlivé věznice mají k nahlížení určené dny či jiné podmínky výslovně neupravené v zákoně č. 169/1999 Sb. a vyhlášce č. 345/1999 Sb?

Nahlížení do osobního spisu ve smyslu ustanovení § 73 a § 75 odst. 2 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu, se provádí na pracovišti vězeňské spisovny obecně každý pracovní den během stanovené pracovní doby příslušné vazební věznice nebo věznice.

Jaké jsou obsahové náležitosti osobního spisu odsouzeného, zejména jaké údaje jsou ve spise uvedeny a jaké listiny jsou do spisy zakládány?

Obsahové náležitosti osobního spisu

Osobní spis je rozdělen na tři části. Do prvé části jsou zakládány a jsou zde evidovány dokumenty zasílané orgány činnými v trestním řízení, mající přímý vztah k výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody a dokumenty vznikající v souvislosti s přijetím osoby do výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody (např. seznam osobních věcí, protokol o osobní prohlídce, protokol o omezení osobní svobody, příkaz k přijetí do vazby, protokol nebo usnesení o vzetí do vazby, výzva k nástupu trestu, příkaz soudu k dodání do výkonu trestu, usnesení o ponechání ve výkonu vazby, příp. jiná vazební rozhodnutí /např. o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby, o změně vazebních důvodů/, zpráva o skončení vyšetřování, zpráva o podání obžaloby, nařízení výkonu trestu, rozhodnutí soudu I. stupně, příp. soudu II. stupně a případná další rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení). Do druhé části osobního spisu se zakládají veškerá rozhodnutí ředitele vazební věznice nebo věznice učiněná během výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Ostatní dokumenty vznikající během výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody se zakládají do třetí části osobního spisu bez jejich evidence (např. různé žádosti a zprávy, realizované žádosti o eskortu, doklady o poučení vězněné osoby).

Jaké jsou formální náležitosti osobního spisu odsouzeného, zejména zda existuje utajená/neutajená část spisu a kým a jak jsou stanoveny obecně závazné podmínky vedení osobního spisu odsouzeného?

Osobní spis odsouzeného se dělí na tři části a je tvořen deskami s rubrikami pro vyplnění osobních, vazebních či rozsudkových údajů.

Neexistuje utajená část spisu, v případě utajování ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. lze hovořit o druhém osobním spisu, který se zakládá jen u osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, přičemž se do něho ukládají a evidují jen dokumenty související s realizací programu zvláštní ochrany a pomoci.

Obecně závazné podmínky pro vedení osobního spisu odsouzeného jsou stanoveny vnitřním předpisem schváleným generálním ředitelem Vězeňské služby České republiky a vnitřním předpisem schváleným ředitelem odboru správního Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky.

Zda je možné při nahlížení do osobního spisu pořizovat kopie a výpisky?

Nahlížení do osobního spisu odsouzeného je možné, avšak je upraveno následujícím způsobem:

  • u osob stanovených § 73 a § 75 odst. 2 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu, pouze se souhlasem odsouzeného,
  • bez souhlasu odsouzeného v souladu s vnitřním předpisem Vězeňské služby České republiky.

Oprávněným žadatelům se umožňuje prostudovat spis v prostorách vězeňské spisovny nebo pořídit výpisy, v odůvodněných případech i pořídit kopii založených dokumentů. Kopie se však pořizují jen z dokumentů vzniklých z činnosti Vězeňské služby České republiky s přihlédnutím na míru bezpečnostního rizika při zprostředkování informace.

Zda je součástí osobního spisu karta odsouzeného, resp. zda je možné do osobní karty odsouzeného nahlédnout v rámci nahlížení do osobního spisu odsouzeného?

Osobní karta odsouzeného se stává součástí osobního spisu až po propuštění odsouzeného na svobodu. V rámci nahlížení do osobního spisu odsouzeného není tedy možné nahlédnout zároveň do osobní karty. Do osobní karty odsouzeného mohou pouze na základě písemného souhlasu odsouzeného nahlížet úředníci a asistenti Probační a mediační služby, kteří spolupracují s odsouzeným v rámci přípravy na možnost podmínečného propuštění s dohledem.

Jaké jsou obsahové a formální náležitosti osobní karty odsouzeného?

Obsah a způsob vedení osobní karty odsouzeného je upraven vnitřním předpisem Vězeňské služby České republiky. Součástí osobní karty jsou nadále zejména jednotný záznamový list, na vnitřní a poslední straně obalu se vyplňují údaje týkající se kázeňského řízení a podle potřeby a uvážení věznice lze do osobní karty odsouzeného vkládat i další písemnosti, které se číslují průběžně a zůstávají trvale založeny.

Žádosti o přemístění odsouzené

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o přemístění odsouzené z Věznice Světlá nad Sázavou do Věznice Opava.

Anonymizované rozhodnutí o odmítnutí žádosti naleznete zde.