banner

Ekonomika, majetek

Poskytování právních služeb

Žádost o poskytnutí smluv, faktur a doprovodných informací ve vztahu k poskytování právních služeb Vězeňské službě AK Němec, Bláha & Navrátilová a JUDr. Bláhou.

Poskytnutí informace ve vztahu ke smlouvám naleznete zde.

Kopie smlouvy uzavřené s JUDr. Bláhou zde a s AK Němec, Bláha & Navrátilová zde.

Poskytnutí informace ve vztahu k fakturám s JUDr. Bláhou zde a AK Němec, Bláha & Navrátilová zde.

Rozhodnutí o poskytnutí doplněné informace k fakturám s JUDr. Bláhou naleznete zde, poskytnutí doplněné informace naleznete zde.

Rozpočet Vězeňské služby České republiky

http://monitor.statnipokladna.cz/2017/statni-rozpocet/oss-sf/00212423#prehled

 

Provozování vendingových automatů na GŘ VS ČR

Žádost o poskytnutí informace k provozování nápojových a potravinových automatů na půdě Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky.

Poskytnutí informace naleznete zde.

Informace související s nájmem prostor nemovité věci

Žádost o poskytnutí informací souvisejících s uzavíráním smluv o nájmu prostor nemovité věci za účelem provozování služeb – provoz kantýn.

Anonymizované rozhodnutí o odmítnutí informace naleznete zde.

Přidělení služebního bytu panu XY, řediteli odboru logistiky

Žádost o poskytnutí informací souvisejících s přidělením služebního bytu zaměstnanci generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky.

Zda pan XY v době, kdy mu byl byt přidělen, měl nebo neměl svůj byt?

Pan XY v době přidělení bytu č. 4 v bytovém objektu v ul. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX v Praze 4, bydlel na ubytovně a nevlastnil žádný byt.

Podle kterých právních předpisů (interních předpisů) mu tento byt byl přidělen?

Byty v bytových objektech, ke kterým má příslušnost hospodaření Vězeňská služba České republiky, se přidělují žadatelům – pracovníkům Vězeňské služby České republiky na základě nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 67/2005 o hospodaření s majetkem České republiky v podmínkách Vězeňské služby České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento vnitřní předpis je v souladu s obecně platnými předpisy.

Co bylo důvodem přidělení tohoto bytu panu XY?

Důvodem přidělení bytu panu XY bylo splnění podmínek výše uvedeného vnitřního předpisu, tzn. že žadatel o přidělení bytu (služebního bytu) nevlastní ani nemá uzavřenou nájemní smlouvu na jiný přiměřený uživatelný byt v dostupném okolí místa pracovního zařazení.

Zda byla jeho bytová otázka řešena stejným způsobem a ze stejných důvodů, tak jako Vaše (rozuměj generálního ředitele)?

Bytová otázka pana XY byla řešena standardním a zákonným způsobem, tak jako v ostatních případech při přidělování bytu.
Kdo o přidělení bytu rozhodoval? O přidělení bytu rozhoduje vedoucí organizační složky státu, a to na základě doporučení příslušné poradní komise, tzn. Bytové komise.

Zda v době, kdy o tento byt pan XY požádal, byla či nebyla na VS ČR (Vazební věznice Praha Pankrác) podána žádosti jiným příslušníkem VS ČR o přidělení bytu?

V uvedené době bylo na Generálním ředitelství Vězeňské služby České republiky evidováno celkem 18 žádostí o přidělení bytu.

Pokud ano, kolik takových žádostí bylo?

V uvedené době bylo na Generálním ředitelství Vězeňské služby České republiky evidováno celkem 18 žádostí o přidělení bytu.

Zda důvody těchto žádostí byly méně závažné, než důvody pana XY?

Bytová komise po zvážení všech okolností vyhodnotila žádost pana XY jako prioritní a jednohlasně doporučila generálnímu řediteli přidělit byt právě jemu.