banner

Nejčastější dotazy z oblasti evidence vězňů

Následující přehled obsahuje nejčastěji kladené dotazy z oblasti evidence vězňů a také pravidla poskytování informací z Centrální evidenci vězněných osob. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete podat příslušným způsobem vlastní dotaz.

Lze zjistit, zda je mnou hledaná osoba uvězněna?

Pro běžného občana není taková informace dostupná. Informace o odsouzení (příp. obvinění nebo výkonu zabezpečovací detence) je citlivým osobním údajem, který podléhá zvláštnímu režimu ochrany a nelze jej bez souhlasu vězněné osoby běžně sdělovat. Právě z tohoto důvodu neexistuje veřejně přístupný rejstřík, ze kterého by bylo možné zjistit, zda je konkrétní osoba v danou chvíli umístěna v některé z vazebních věznic, věznic anebo ústavů pro výkon zabezpečovací detence spravovaných Vězeňskou službou České republiky.

Tento režim ochrany je upraven nejen zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ale rovněž zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zabezpečuje každému občanovi České republiky i cizinci, že s jeho osobními údaji bude nakládáno jen v mezích zákona a nebudou zneužity.

Jak tedy zjistím, zda je mnou hledaná osoba uvězněna?

Informaci o tom, zda je určitá osoba ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, lze zjistit v Centrální evidenci vězněných osob, kterou spravuje odbor správní Generálního ředitelství Vězeňské služby. Podávání informací z této evidence je upraveno zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 23a tohoto zákona konkretizuje komu a v jakých případech údaje z této evidence Vězeňská služba poskytuje. Jsou to:

  • orgány činné v trestním řízení a zpravodajské služby České republiky [§ 23a odst. 3 písm. a)],
  • soudy a státní zastupitelstvím při výkonu jejich další působnosti [§ 23a odst. 3 písm. b)],
  • správní orgány a Rejstřík trestů, pokud je potřebují pro svou činnost [§ 23a odst. 3 písm. c)],
  • jiné osoby, pokud na poskytnutí informace osvědčí právní zájem a jejímu sdělení nebrání zvláštní zákon [§ 23a odst. 3 písm. d)] – zde např. zákon o ochraně osobních údajů.

Žadatelé o podání informací z Centrální evidence vězněných osob z řad orgánů veřejné moci (OVM) a další vlastníci datové schránky jsou nově povinni zasílat své žádosti do datové schránky Vězeňské služby České republiky (§ 23a odst. 4). Jiný způsob podání není možné akceptovat. Vězeňská služba má pro tento účel zřízenu datovou schránku „Centrální evidence vězněných osob (Vězeňská služba České republiky)“, ID datové schránky „ynsarxi“. Doložení právního zájmu u každého takového žadatele se provádí vyplněním položky „Zmocnění“ na obálce datové zprávy (zde musí být ve formě odkazu na konkrétní ustanovení příslušného právního předpisu specifikován právní nárok na poskytnutí informace) a vyplněno „Naše č. j.“, případně „Naše sp. zn.“.

Ostatní žadatelé mohou žádost podat elektronicky (ve formátu PDF nebo PDF/A) opatřenou zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny Vězeňské služby České republiky [e-podatelna(zavinac)grvs.justice.cz] nebo v písemné podobě na adresu „Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství, odbor správní, Centrální evidence vězněných osob, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4“.

Svou žádost však tito žadatelé v souladu s ustanovením § 23a odst. 3 písm. d) musí doplnit o dokument(y) prokazující právní zájem na poskytnutí požadované informace.

Právním zájmem se v tomto případě rozumí listinné (elektronické) doložení takových skutečností, které na základě platných právních předpisů zakládají někomu třetímu právo na získání informace o tom, zda je někdo omezen na osobní svobodě, kým, kde, od kdy, do kdy apod. Právní zájem se nejčastěji dokládá připojením kopie (ověřené kopie) rozsudku nebo usnesení soudu, exekučního příkazu, ustanovení obhájce s ověřenou plnou mocí, rodným listem dítěte, rodným listem osoby omezené na osobní svobodě, oddacím listem, smlouvou apod. V některých případech je i přes doložení právního zájmu nutný souhlas vězněné osoby s poskytnutím požadovaných údajů, což musí žadatel předpokládat vždy. Vězeňská služba v takovém případě výsledné rozhodnutí vězněné osoby nesděluje, neboť by nepřímo poskytla informaci o tom, že konkrétní osoba skutečně omezena na osobní svobodě je. Je věcí vězněné osoby, aby žadatele kontaktovala přímo (např. v rámci korespondence).

[Jako doklady osvědčující právní zájem lze akceptovat z oblasti soukromoprávních vztahů dokumenty dokladující pracovně právní vztahy (doložené např. pracovními smlouvami, dohodami o provedení práce, dohodami o pracovní činnosti, zápočtovými listy) nebo rodinné vztahy (dokladování např. rodným, oddacím, úmrtním listem, výpisem z katastru nemovitostí). V oblasti veřejnoprávní lze za prokázání právního zájmu akceptovat žadatelův odkaz na jím pod konkrétní spisovou značkou vedené přestupkové, trestní, soudní, exekuční, správní a jiné řízení, příp. i podložené listinnými důkazy (např. trestní podání, žaloba, usnesení nebo rozsudek soudu atd.)]

Bez posouzení konkrétního obsahu a náležitostí žádosti však nelze k tomuto zaujmout jednoznačné stanovisko.

Kde je vězněná osoba konkrétně umístěna?

Informace o umístění vězněné osoby je vždy součástí odpovědi na zaslanou žádost.

Jak mohu kontaktovat osobu, o které vím, že je ve vězení, ale nevím kde?

Jestliže víte, že je konkrétní osoba ve vězení, ale nevíte kde, pak postupujte následujícím způsobem. Připravte si 2 poštovní obálky. Do první obálky vložte Váš dopis či pohlednici, obálku zalepte, opatřete známkou příslušné nominální hodnoty a zpáteční adresou. Na přední stranu obálky (na místo pro adresu) vyplňte Vám známé údaje o adresátovi, jako oslovení (pan, paní, slečna), jméno, příjmení a nejlépe i datum narození – adresu ani PSČ nevyplňujte. Takto nadepsanou, zalepenou a ofrankovanou obálku vložte do obálky druhé (větší), kterou rovněž opatříte známkou a Vaší zpáteční adresou. Obálku zalepte a v pravém horním rohu viditelně označte textem „ŽÁDÁM O DORUČENÍ“. Takto nachystanou obálku odešlete na adresu „Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství, odbor správní, Centrální evidence vězněných osob, P. O. Box 3, Soudní 1672/1a, 140 67  Praha 4.

Kdy bude konkrétní osoba propuštěna?

Informace o konci věznění se poskytuje žadatelům dle § 23 a odst. 3 písm. a) až c), pokud o ni požádají. Jiné osoby [viz § 23a písm. d)] musí osvědčit právní zájem na poskytnutí této konkrétní informace.

Lze zjistit, že vězněná osoba zemřela?

Vězeňská služba České republiky v případě úmrtí informuje kontaktní osobu(y), kterou vězněná osoba při svém nástupu uvedla a v případě, že takovou informaci neobdržela, pak nejbližší příbuzné. Při podávání informací ostatním osobám se uplatňuje stejný postup jako v předchozím bodě.

Náš příbuzný je jiné národnosti. co máme udělat proto, aby trest vykonával v rodné zemi?

Cizinci jsou bezprostředně po přijetí do výkonu trestu odnětí svobody poučeni o právu obracet se na diplomatickou misi a konzulární úřad státu, jehož jsou státními občany a možnosti požádat o předání k výkonu trestu odnětí svobody do státu, jehož jsou státními občany, jakož i o právních důsledcích tohoto předání. Předávání je realizováno podle tzv. Štrasburské úmluvy o předávání odsouzených osob (viz Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 553/1992 Sb.).

O předání musí požádat sám odsouzený cizinec, přičemž musí být splněny podmínky stanovené v čl. 3 citovaného sdělení. Žádosti se k vyřízení zasílají Ministerstvu spravedlnosti České republiky na adresu: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, odbor mezinárodní-trestní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.