banner

Nejčastěji kladené otázky ze zdravotnické oblasti

Následující přehled nejčastěji kladených otázek se týká zdravotnické oblasti. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete příslušným způsobem podat vlastní dotaz. Další informace naleznete zde.

Jaké jsou podmínky poskytování zdravotní péče?

Zdravotní péče je Vězeňskou službou ČR poskytována v souladu se zákony upravujícími poskytování zdravotní péče, zejména zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění,  ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Provádění závazných právních ustanovení je rozpracováno ve vnitřních předpisech – NMS (nařízení ministra spravedlnosti) nebo NGŘ (nařízení generálního ředitele).

Osoby ve výkonu vazby, nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence mají stejný přístup ke zdravotním službám za stejných podmínek jako ostatní pacienti, s několika málo výjimkami, které jsou stanoveny v zákoně o zdravotních službách (zejména volba poskytovatele zdravotních služeb). Podle zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Vězeňská služba ČR povinna uvedeným osobám zdravotní služby poskytovat, anebo je zajistit ve spolupráci s mimovězeňskými poskytovateli zdravotních služeb.

Výše uvedené osoby mají z právních předpisů upravujících výkon vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence povinnost podrobovat se tzv. medicínsko-právním úkonům, jedná se například o vstupní prohlídku při nástupu do výkonu trestu.

Dále se podrobují v režimu zákona o specifických zdravotních službách pracovně lékařským prohlídkám před zařazením do práce.

Lze obviněnému nebo odsouzenému přinést léky, případně zdravotnické pomůcky?

Léčivé přípravky nesmí být přineseny nebo zaslány s ohledem na předpisy upravující výkon trestu odnětí svobody.

Léky jsou odsouzeným zajišťovány Vězeňskou službou ČR na základě jejich předpisu nebo souhlasu lékařem Vězeňské služby ČR.

V případě zdravotnických prostředků je v působnosti lékaře Vězeňské služby ČR rozhodnout o jejich potřebnosti. V případě schválení není jejich zajištění například u příbuzných vyloučeno.

Jsou vzhledem k aktuální epidemii nákazy koronavirem omezeny návštěvy vězněných osob?

Ve vztahu k preventivním opatřením přijímaným v souvislosti s šířením COVID-19 (koronavirus) nebude umožněn vstup osobám v karanténě, všem vstupujícím osobám (návštěvníkům) do věznice bude bezkontaktně měřena tělesná teplota. Pokud bude změřená tělesná teplota vyšší než 38 °C, nebude návštěvníkům umožněn vstup do objektu věznice. Nedostavujte se na návštěvu v případě, že budete pociťovat respirační obtíže, či jiné zdravotní problémy.

Aktualizace březen 2020