Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Základní informace

Akademie Vězeňské služby má jako samostatná organizační jednotka Vězeňské služby ČR status centrálního rezortního vzdělávacího zařízení s celorepublikovou působností, které zajišťuje příslušníkům a zaměstnancům všech ostatních organizačních jednotek z celé České republiky základní kvalifikaci nezbytnou pro vykonávání jejich pracovních a služebních povinností a během celého jejich profesního života jim umožňuje další rozvoj odborných kompetencí, přitom plní roli bezprostředního poskytovatele vzdělávání, v oblasti mezioborové a meziresortní spolupráce a nezbytné vnitřní výměny zkušeností také v širším smyslu roli koordinační, v oblasti zaměřené na veřejnost úlohu osvětovou a preventivní, pro potřeby rozvoje teoretické báze výuky se pak účelově podílí také na rozvoji vědecké a výzkumné činnosti v oblasti penologie a penitenciaristiky.

Celoživotní vzdělávání

Ve smyslu požadavků Úřadu vlády ČR na vzdělávání státních zaměstnanců přijímá Akademie příslušné úkoly v rezortu vězeňství jako své hlavní poslání a tyto úkoly konkretizuje ve schváleném „Programu celoživotního vzdělávání pro zaměstnance Vězeňské služby ČR“. Celoživotní vzdělávání je pojato jako cílevědomé, plánovité, permanentní a všestranné rozvíjení odborné a morální úrovně všech zaměstnanců VS ČR. Na realizaci Programu celoživotního vzdělávání se podílejí nejen učitelé Akademie VS, ale také další odborníci z Vězeňské služby, z dalších rezortů státní správy, ale i z nestátních subjektů. Koncepce celoživotního vzdělávání zahrnuje devět stupňů vzdělávacích aktivit:

1. Základní odborná příprava

Akademie VS organizuje nástupní školení formou různých typů kurzů základní odborné přípravy koncipovaných pro všechny nové pracovníky podle jejich budoucího profesního zaměření.
Absolventům středních, nebo vysokých škol jiného než pedagogického zaměření se umožňuje absolvování doplňujícího pedagogického studia, posluchač tak splní kvalifikační požadavky kladené na pedagogického pracovníka na úrovni funkce vychovatel, avšak osvědčení o této formě vzdělávání garantované Akademii VS je platné pouze pro Vězeňskou službu ČR.

2. Služební a profesní příprava

Systematické školení včetně pravidelného přezkušování znalostí probíhá v organizačních článcích VS ČR v rámci programu služební odborné přípravy formou řízeného samostudia, zvyšování fyzické kondice a dovedností v sebeobraně.
Akademie VS je garantem zajišťování služebních zkoušek příslušníků VS ČR, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 506/2004 Sb. v návaznosti na zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

3. Studium personálu při zaměstnání

Akademie VS vytváří informační a konzultační zázemí pro studenty středních škol, vysokých škol a postgraduálního studia, navazuje užší spolupráci s vybranými vysokými školami, které poskytují vzdělání potřebné pro vyšší kvalifikaci vězeňského personálu.

4. Celoživotní vzdělávání

Akademie VS vytváří nabídku rozšiřovacích a specializačních kurzů dle katalogu funkcí ve VS ČR. Mezi stálou nabídku patří jazykové kurzy určené pro personál na střední a vyšší úrovni řízení VS ČR.

5. Spolupráce s nestátními organizacemi

Akademie VS organizuje k tématům týkajícím se vězeňství různé přednášky, semináře, diskusní setkání a konference ve spolupráci s nestátními organizacemi.

6. Výměna zkušeností

Akademie VS organizuje pro vybrané profesní skupiny vězeňského personálu různé formy workshopů a sebezkušenostních kurzů, v nichž lze seminární formou využít vzájemné výměny zkušeností z praxe.
Do této oblasti spadá také spolupráce se zahraničními vězeňskými službami a partnerskými vzdělávacími středisky, se kterými tradičně Akademie VS rozvíjí a udržuje přátelské kontakty.

7. Spolupráce s vysokými školami, přednášková a osvětová činnost

Pracovníci Akademie VS, ale také další odborníci z Vězeňské služby ČR spolupracují s vysokými (i středními) školami a dalšími organizacemi formou přednáškové, konzultační a publikační činnosti, vedením bakalářských a diplomových prací apod. Tento stupeň rozvoje celoživotního vzdělávání se již týká jen vybraných odborníků, pro které je charakteristické sebevzdělávání zaměřené kromě vlastního oboru již především na techniky předávání poznatků jiným lidem, na didaktiku a vytváření teoretických koncepcí.

8. Studijní a badatelské aktivity

Akademie VS se podílí na řešení vybraných výzkumných úkolů a nabízí konzultační a informační zázemí pro nejrůznější badatele z řad vězeňského personálu i odborné veřejnosti. Výsledky bádání pak Akademie využívá v rámci všech stupňů systému celoživotního vzdělávání.

9. Environmentální výchova

Všemi stupni vzdělávání prolíná environmentální působení prostředím, zájmovými aktivitami ve volném čase, možnostmi kulturního, sportovního i společenského vyžití i celkovým zkvalitněním mezilidských vztahů.

Vize vzdělaného odborníka, penitenciaristy, je spojena i s požadavkem přísného dodržování zásad profesní etiky, uvědomění si potřeby týmové práce, vlastního statutu svého i respektu ke kolegům na pracovišti. S profesními kompetencemi, uplatňováním práv i povinností zaměstnance veřejné správy je spojeno také nebezpečí ztráty sociální prestiže a společenského postavení v případě kriminálního selhávání pracovníků VS. Výchovné působení prostředí ve smyslu ekologickém, sociologickém i pedagogickém proto ve vězeňství má významnou preventivní roli jak ve vztahu k personálu, tak i k vězněným osobám.

Personál

K zajištění stanovených úkolů má v současnosti Akademie VS 48 tabulkových míst (16 příslušníků a 32 občanských zaměstnanců). Z tohoto počtu je 45 míst ve Stráži pod Ralskem, kde je sídlo Akademie VS, a 3 tabulková místa pro pracoviště Kabinetu dokumentace a historie, který je v Praze. Vlastní výuku zajišťuje 16 kmenových učitelů, na výuce se dále podílí členové vedení Akademie VS.
Pro zajištění vzdělávací činnosti využívá Akademie VS též spolupráce s externími vzdělávacími subjekty na základě výběrových či poptávkových řízení.

Budova Akademie VS

Nová budova Akademie VS byla ve Stráži pod Ralskem otevřena 31. 8. 2000. V areálu je k dispozici 12 základních učeben s celkovou kapacitou 280 míst, 6 specializovaných učeben s celkovou kapacitou 128 míst, přednáškový sál s kapacitou 96 míst a víceúčelový sál s kapacitou 120 míst. Posluchači kurzů využívají v rámci přípravy na své budoucí povolání speciální učebny, jakými jsou například cvičná cela, učebna se simulátorem střelby či speciálně upravený sál – dojo – pro tělesnou přípravu. K dispozici mají i počítačové učebny včetně Internetu.
V papírové podobě zůstávají zatím plány na vybudování dalšího objektu v západní části areálu Akademie, v němž by v případě dostatku investičních prostředků mohla vzniknout velká tělocvična a další zázemí pro výchovně-vzdělávací aktivity.