Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Základní informace

Akademie Vězeňské služby má jako samostatná organizační jednotka Vězeňské služby ČR status centrálního rezortního vzdělávacího zařízení s celorepublikovou působností, které zajišťuje příslušníkům a zaměstnancům všech ostatních organizačních jednotek z celé České republiky základní kvalifikaci nezbytnou pro vykonávání jejich pracovních a služebních povinností a během celého jejich profesního života jim umožňuje další rozvoj odborných kompetencí, přitom plní roli bezprostředního poskytovatele vzdělávání, v oblasti mezioborové a meziresortní spolupráce a nezbytné vnitřní výměny zkušeností také v širším smyslu roli koordinační, v oblasti zaměřené na veřejnost úlohu osvětovou a preventivní, pro potřeby rozvoje teoretické báze výuky se pak účelově podílí také na rozvoji vědecké a výzkumné činnosti v oblasti penologie a penitenciaristiky.

Personál

K zajištění stanovených úkolů má v současnosti Akademie VS 48 tabulkových míst (16 příslušníků a 32 občanských zaměstnanců). Z tohoto počtu je 45 míst ve Stráži pod Ralskem, kde je sídlo Akademie VS, a 3 tabulková místa pro pracoviště Kabinetu dokumentace a historie, který je v Praze. Vlastní výuku zajišťuje 16 kmenových učitelů, na výuce se dále podílí členové vedení Akademie VS.
Pro zajištění vzdělávací činnosti využívá Akademie VS též spolupráce s externími vzdělávacími subjekty na základě výběrových či poptávkových řízení.

Budova Akademie VS

Nová budova Akademie VS byla ve Stráži pod Ralskem otevřena 31. 8. 2000. V areálu je k dispozici 12 základních učeben s celkovou kapacitou 280 míst, 6 specializovaných učeben s celkovou kapacitou 128 míst, přednáškový sál s kapacitou 96 míst a víceúčelový sál s kapacitou 120 míst. Posluchači kurzů využívají v rámci přípravy na své budoucí povolání speciální učebny, jakými jsou například cvičná cela, učebna se simulátorem střelby či speciálně upravený sál – dojo – pro tělesnou přípravu. K dispozici mají i počítačové učebny včetně Internetu.
V papírové podobě zůstávají zatím plány na vybudování dalšího objektu v západní části areálu Akademie, v němž by v případě dostatku investičních prostředků mohla vzniknout velká tělocvična a další zázemí pro výchovně-vzdělávací aktivity.