Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
29.3.2019

Spolupráce Akademie VS ČR a OJ v oblasti mezinárodních vztahů

Můžete také vy získávat informace a zkušenosti přímo ze zahraničí?
Dozvíte se o tom v našem článku.

 

S rozvojem mezinárodních vztahů Akademie VS ČR (dále jen AVS) v posledních letech se rovněž vyvíjí a zkvalitňuje spolupráce AVS s českými organizačními jednotkami. AVS začíná plnit roli zprostředkovatele vzdělávání vězeňského personálu formou získávání informací a zkušeností ze zahraničí.

 

FORMA I – Organizace exkurzí pro zahraniční delegace

S touto praxí jste se již možná setkali. Generální ředitelství nebo organizační jednotka, která je hostitelem zahraniční delegace, žádá jinou organizační jednotku o umožnění jednodenní exkurze. Také AVS doprovází své zahraniční partnery do okolních věznic a vazebních věznic zejména do V Stráž pod Ralskem, VV Liberec, V Rýnovice, V Jiřice, VVaÚpVZD Brno či do Památníku českého vězeňství ve VV Praha – Pankrác.

Je zřejmé, že benefit je na straně cizinců, kteří se seznámí s prostředím českých věznic a získají požadované informace. Pro organizační jednotku taková akce bývá spíše zátěží, protože to obsahuje přípravu prezentace v cizím jazyce, zajištění odborného personálu při prohlídce věznice a při odborné diskusi, popřípadě jazykově vybaveného průvodce věznicí. Většinou také poskytuje delegaci pohoštění či oběd.

Pokud lze vůbec mluvit o nějakých výhodách pro českou stranu, pak můžeme hovořit o získání zkušeností s komunikací se zástupci konkrétní zahraniční VS a základních informací o systému, který reprezentují.  Pozitivní je rovněž využití profesní angličtiny nebo jiného cizího jazyka v penitenciární praxi. Někdy zahraničí delegace vyjádří poděkování a pozvání, které je často vnímáno jako formální.

Praxe, kterou AVS začala v nedávné době uplatňovat, ukazuje, že vnímání, stejně jako realitu lze změnit. A o tom se dočtete na konci tohoto článku.

 

FORMA II – Účast na setkáních s odborníky ze zahraničí

Ačkoli je samozřejmé, že ideální je navštívit zahraniční věznici popřípadě vzdělávací středisko, existuje také možnost získat informace přímo od zahraničních hostů, kteří navštíví Českou republiku.

Za poslední rok (od dubna 2018 do dubna 2019) se v AVS uskutečnilo několik mezinárodních akcí, na které byli pozváni odborníci z českých věznic. Byla to například diskuse se zástupci VS Lotyšska na téma nábor a vzdělávání personálu, výměnná stáž odborníků z VS Dolního Saska zaměřená na intervenci nebo setkání s delegací reprezentující GŘ ZVJS Slovenské republiky, která byla věnována jazykovému vzdělávání.

Požádali jsme několik účastníků výše zmíněných akcí o zpětnou vazbu.

 

Bc. Hana Černá, personalistka V Stráž pod Ralskem

V rámci setkání se zástupci Vězeňské služby Lotyšska jsme odpovídali na dotazy z oblasti provádění náboru, realizace přijímacího řízení, vstupního vzdělávání a o možnostech dalšího vzdělávání mimo rezort. Velký obdiv vyjádřili zástupci Lotyšska nad rozsahem činností, které zajišťuje ve věznicích v ČR zástupce vedoucího oddělení vězeňské stráže pro služební přípravu. Mnoho dotazů se týkalo realizace a průběhu povinných zaškolování, výzbroje a výstroje nově přijatých příslušníků, zajištění profesní a služební přípravy. Časový prostor, který jsme měli k dispozici, byl využit beze zbytku. Během setkání, které se změnilo v diskuzi mezi kolegy, zazněly cenné rady získané na základě praktických zkušeností.

 

Npor. Mgr. Dušan Raab, ZV OVVaT VVaÚpVUD Brno

Setkání se slovenskými kolegy je pro mě vždy příjemné, neboť je charakteristické velmi přátelským přístupem. O to větším překvapením bylo zjištění, že mezi hosty AVS je kolegyně Dominika Gubáňová z GŘ ZVJS, kterou znám jako překladatelku slovenského týmu z EURO4PRISON v Moldávii.

Setkání a zejména spolupráce s kolegy ze zahraničí je pro mě vždy obrovským benefitem. Nezbytným předpokladem mezinárodní kooperace v evropském měřítku je ovšem zcela jednoznačně odpovídající jazykové vybavení. Jazykových seminářů na půdě AVS se účastním pravidelně a mohu říct, že výrazný posun v komunikačních kompetencích pozoruji nejen na sobě, ale i na ostatních účastnících. Navíc mě práce lektorky kpt. Mgr. Ivy Prudlové inspirovala natolik, že jsme v brněnské věznici zahájili jazykový workshop pro specialisty OVVaT. Domnívám se, že znalost angličtiny je v současné době jednou z důležitých profesních kompetencí při práci s vězněnými cizinci a zvyšuje kredit personálu VS ČR.

Od května 2019 probíhají na AVS další mezinárodní setkání formou diskuse, přednášky či jazykového semináře s mezinárodní účastí, na které jsou zváni čeští odborníci.

FORMA III – Společné zahraniční služební cesty

Kromě dvou již zmíněných forem spolupráce AVS s OJ na poli vzdělávání v mezinárodním kontextu, je v letošním roce připravována další forma. Příslušníci a občanští zaměstnanci z českých věznic se připojí ke skupinám reprezentujícím AVS, které pojedou na zkušenost do zahraničí.

Tato spolupráce je výhodná pro všechny strany. Vyjíždějící české týmy obsáhnou lépe problematiku, na kterou je zahraniční služební cesta zaměřena, vzájemně si vypomohou jazykově, vytvoří se národní i mezinárodní pracovní vztahy či letitá přátelství. Získané informace budou mít efektivnější dopad do praxe. Sdílená zkušenost napomůže lepšímu pochopení rozdílností systémů. Teorie a praxe se propojí. Pro rozvoj bilaterální spolupráce se zahraničním partnerem je tento způsob řešení výměnných stáží mnohem zajímavější, protože zúčastněné organizační jednotky pak mnohem lépe využívají možnost zorganizovat pracovní den pro nové zahraniční partnery.  Tato všestranná odborná spolupráce má pak šanci na pozoruhodné výsledky.

Požádali jsme několik kolegů z věznic, kteří se připravují na stáž v zahraničí ve spolupráci s AVS, aby k tomu řekli pár slov:

 

PhDr. Gabriela Šafářová, psycholožka a tisková mluvčí V Odolov  bude v červnu v týmu s učiteli AVS a s kolegy z V Rýnovice na výměnné stáži v Dolním Sasku.

Díky jazykovému vzdělávání AVS, které je zaměřeno na využití v penitenciární oblasti, jsem získala již několik přátel v zahraničních VS. Jedním z nejmilejších je psycholog dr. Peter Schulte, který působí ve vzdělávacím středisku ve Wolfenbüttelu v Dolním Sasku. Seznámili jsme se na semináři angličtiny v AVS ve Stráži pod Ralskem, který byl zaměřen na prezentaci VS a organizačních jednotek v mezinárodním prostředí. Tenkrát se zde sešla velmi otevřená, vlídná a pro práci angažovaná společnost lidí z ČR, Rumunska a Dolního Saska. Během čtyřdenního semináře započala přátelství trvající dodnes, živená častou komunikací ve skupině – nejen o pracovních záležitostech, ale i osobních zážitcích a cestování. Výměna profesních zkušeností v rámci osobního kontaktu je podle mého názoru nejpříjemnější a nejefektivnější cestou k nesmírně užitečnému obohacování vlastní práce. S Peterem jsme se setkali znovu loni v rámci výměnné stáže odborníků z Dolního Saska v AVS. Hlavním tématem byla intervence v širokém slova smyslu. Měli jsme také možnost prodiskutovat naše přístupy k uchazečům o služební poměr, k péči o zaměstnance i k zacházení s vězni. Této stáže se účastnila také dolnosaská kolegyně dr. Eva Klostermann, díky které jsem získala další inspiraci k možnostem práce s personálem.

V letošním roce se velmi těším na návštěvu Dolního Saska; věřím, že seznámení se s prostředím a pracovními postupy zahraničních kolegů přímo na místě může přispět ke zlepšení naší praxe. V neposlední řadě oceňuji příležitost k procvičení penitenciární angličtiny a oprášení středoškolské němčiny.

 

Mjr. Bc. Petr Bušta, DiS, V OVT V Stráž pod Ralskem – pojede v září ve skupině AVS a V Stráž pod Ralskem na výměnnou stáž do Polska.

Již více než 10 let má Věznice Stráž pod Ralskem navázanou spolupráci s věznicemi z Polska a ze Slovenska. Jedná se o ZAKŁAD KARNY ZARĘBA a VÄZNICA HRNČIAROVCE NAD PARNOU. Pravidelně se setkáváme jednou do roka a vyměňujeme si vzájemné zkušenosti. Návštěvy jsou spojeny i s prohlídkami věznic.

V  roce 2018 jsme se účastnili oslav vězeňství na Slovensku, který  odstartoval prohlídkou Věznice Leopoldov a následně  Věznice Hrnčiarovce nad Parnou. V obou věznicích nám byl přednesen odborný výklad právě o těchto věznicích, ale i celkově o historii vězeňství na Slovensku, což bylo pro každého z účastníků obohacení o další poznatky z oblasti vězeňství.

Stejné péče se nám dostává i v Polsku. Zejména v uplynulých letech došlo v polské věznici k mnoha změnám v oblasti bezpečnosti.

Je velmi zajímavé sledovat proměnu polského, slovenského i českého vězeňství. Vzájemnou spolupráci hodnotím velmi kladně, setkání se zaměstnanci z přátelených věznic prohlubuje a utužuje již tak velmi dobré vztahy mezi výše zmíněnými věznicemi.

Těším se na nový vhled na problematiku polského vězeňství a systému vzdělávání zaměstnanců polské vězeňské služby, který získám spolu s kolegy z AVS. Rád porovnám  již získané zkušenosti s novými poznatky. Navíc se na setkání, která vždy probíhají v přátelském duchu, vždy prohloubí stávající spolupráce a navazují se nové kontakty.

 

Mgr. Radka Šmucrová, právnička a tisková mluvčí, VV Liberec – bude v září doprovázet Mgr. Ditu Müllerovou, vedoucí logistiky AVS do Francie.

Nabídky AVS si velice cením, protože se budu moci podívat do věznice v jiném evropském státu v rámci kontinentálního právního systému. Pozvání bylo vysloveno delegací z francouzské akademie, pro kterou jsem organizovala a zajišťovala prohlídku ve VV Liberec. Díky účasti na anglických seminářích pořádaných AVS a mezinárodním akcím mám možnost zlepšovat si jazykovou vybavenost v rámci své praxe.

Věřím, že zahraniční cesta bude pro mne přínosem nejen z hlediska profesního, kdy poznám, jak ve Francii funguje styk s médií a veřejností, jaké činnosti provádí tiskový mluvčí či jakým způsobem je organizován nábor a vzdělávání zaměstnanců, ale současně mně obohatí o i cenné jazykové zkušenosti.

 

Mysleli jste si, že není možné získat odborné informace a zkušenosti ze zahraničí? Připojte se k těm, kteří je již získávají! Co k tomu potřebujete? Být odborníkem ve své profesi a mít všeobecný přehled o své věznici a o VS ČR. Domluvit se alespoň částečně nějakým cizím jazykem. Mít podporu vedení.

Pokud tyto základní předpoklady máte, můžete získat bližší informace na iprudlovaavs.justice.cz, popřípadě na tolsargrvs.justice.cz. Dveře jsou otevřeny, nastupte si. Vyjíždíme v roce 2020.

 

Foto:

Iva Prudlová, Tomáš Větrovec, AVS

David Páv, VV Liberec

Petr Pazdera, V Stráž pod Ralskem