Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Vzdělávání

Základní odborná příprava

Základní úroveň vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České republiky tvoří základní odborná příprava (ZOP). Základní odborná příprava je zajišťována pro všechny nové zaměstnance přijaté do služebního nebo pracovního poměru k Vězeňské službě ČR. Člení se podle jejich zařazení do výkonu služby nebo práce v jednotlivých organizačních jednotkách a je organizována se zřetelem na splnění základních požadavků a kvalifikačních předpokladů pro výkon zastávané funkce.

ZOP A – pro příslušníky Vězeňské služby bez rozdílu služebního zařazení. Do této formy studia jsou zařazeni příslušníci nově přijatí do služebního poměru k Vězeňské službě ČR. Výuka navazuje na přípravné období, jež student stráví v organizační jednotce, přičemž je realizována přednáškovou a výcvikovou formou s dobou trvání zpravidla 13 týdnů, není-li stanoveno jinak. Výuková a výcviková část základní odborné přípravy je ukončena závěrečnou klasifikací z jednotlivých předmětů a komplexní závěrečnou zkouškou, na jejichž základě obdrží absolvent vysvědčení a osvědčení.
Projekt ZOP/A

ZOP B/1 – pro občanské zaměstnance, kteří pracují v přímém styku s vězněnými osobami, ale nepodílejí se přímo na realizaci programů zacházení. Jsou to zaměstnanci oddělení a referátů logistiky, informatiky, zaměstnávání, ekonomiky, personálních a správních. Výuka je realizována seminární a přednáškovou formou zpravidla v délce jednoho týdne. Základní odborná příprava je ukončena závěrečným písemným testem a na základě jeho výsledku vydáním osvědčení.
Projekt ZOP/B1

ZOP B/2 – pro občanské zaměstnance, kteří pracují v přímém styku s vězněnými osobami a podílejí se na přípravě a realizaci programů zacházení. Jsou to zejména vychovatelé, sociální pracovníci, speciální pedagogové a psychologové. Výuka je realizována seminární a přednáškovou formou zpravidla v délce 7 týdnů. Studium je rozděleno do dvou relativně samostatných na sebe navazujících fází – Všeobecný základ a Profesní příprava. Základní odborná příprava je ukončena závěrečnou zkouškou, na jejichž základě obdrží absolvent osvědčení.
Projekt ZOP/B2

ZOP B/3 – pro zdravotnický personál. Výuka je realizována formou přednášek a výcvikem zpravidla v délce jednoho týdne. Základní odborná příprava je ukončena závěrečným písemným testem a na základě jeho výsledku vydáním osvědčení.
Projekt ZOP/B3

ZOP B/4 – pro občanské zaměstnance, kteří pracují na částečný úvazek, a dále ostatním pracovníkům vykonávajícím práci pro Vězeňskou službu ČR, kteří přicházejí do přímého styku s vězněnými osobami. Jde např. o profesi pověřený duchovní, lékař – specialista, terapeut apod. Školení probíhá formou vstupního přednáškového bloku, kdy jsou posluchači seznámeni s vybranými tématy služebních předmětů. Tato forma studia je do jednoho měsíce od absolvování přednáškového bloku ukončena odbornou rozpravou a předáním závěrečného osvědčení o absolvování školení.
Projekt ZOP/B4

NŠ I – nástupní školení je určeno občanským zaměstnancům nepřicházející do styku s odsouzenými a obviněnými. Je realizován formou samostudia v organizačních jednotkách Vězeňské služby ČR. Na závěr nástupního školení vypracují posluchači závěrečný písemný test zahrnující průřez prostudovanou látkou. Na základě písemného testu obdrží absolvent osvědčení.
Projekt NŠ I

Akreditované kurzy  v Akademii VS ČR

Akademie Vězeňské služby České republiky ve Stráži pod Ralskem zajišťuje kromě kurzů Základní odborné přípravy zaměstnanců a specializačních kurzů v rámci programu Celoživotního vzdělávání i kurzy pro další vzdělávání sociálních pracovníků VS ČR.

Vzdělávání sociálních pracovníků má svá specifika a řídí se podmínkami, které jsou uvedeny v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

V § 111 tohoto zákona se praví, že

(1) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Pokud pracovní poměr sociálního pracovníka u téhož zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok, činí rozsah dalšího vzdělávání jednu dvanáctinu částky rozsahu uvedeného ve větě první za každý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru. V případě nepřítomnosti v práci v rozsahu delším než jeden kalendářní měsíc se rozsah dalšího vzdělávání krátí o jednu dvanáctinu celkové částky rozsahu. Povinnost zabezpečení dalšího vzdělávání se nevztahuje na zaměstnance ve zkušební době.

(2) Formy dalšího vzdělávání jsou

a) specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka,

b) účast v kurzech s akreditovaným programem,

c) odborné stáže,

d) účast na školicích akcích,

e) účast na konferencích.

(3) Další vzdělávání podle odstavce 2 písm. b) se uskutečňuje na základě akreditace vzdělávacích programů udělené ministerstvem na vysokých školách, vyšších odborných školách a ve vzdělávacích zařízeních právnických a fyzických osob (dále jen „vzdělávací zařízení“).

(4) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. c) se rozumí výkon odborné činnosti na základě písemné smlouvy mezi zaměstnavatelem a zařízením zajišťujícím odbornou stáž.

(5) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. d) se rozumí vzdělávací akce v maximálním rozsahu 8 hodin ročně organizovaná zaměstnavatelem nebo odbornou organizací, jejíž je zaměstnavatel členem.

(6) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. e) se rozumí akce odborného charakteru
v maximálním rozsahu 8 hodin ročně, jejíž program se týká oboru činnosti sociálního pracovníka.

(7) Účast na dalším vzdělávání podle odstavce 2 se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu43).

(8) Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) a b) je osvědčení vydané vzdělávacím zařízením, které další vzdělávání pořádalo. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. c) a d) je potvrzení vydané zařízením, ve kterém byla zajišťována odborná stáž, nebo zaměstnavatelem jako organizátorem odborné stáže nebo školicí akce. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. e) je potvrzení vydané organizátorem konference.“

Z tohoto zákona pro Akademii VS ČR vyplynula nutnost zpracovat a akreditovat kurzy, které jsou pro další vzdělávání sociálních pracovníků nezbytné.

Od dubna loňského roku se změnila pravidla i způsob podávání žádostí o akreditace jednotlivých kurzů. MPSV zavedlo systém AKRIS, pomocí něhož lze žádosti podávat. Lze říci, že se podmínky pro udělování akreditací dosti zpřísnily. V průběhu loňského roku se však podařilo Akademii akreditovat na MPSV dokonce čtyři kurzy. Jde o kurz Úvod do problematiky komunikace, Úvod do verbální a neverbální komunikace, Stres a relaxační programy a Techniky mediace pro sociální pracovníky.  Právě poslední kurz se stal základem pro akreditované vzdělávání v letošním roce.

Vzdělávání sociálních pracovníků organizované Akademií VS ČR se v  roce 2018 uskuteční v rámci 10 šestnáctihodinových běhů. Sociální pracovníci se budou moci přihlásit v 9 vypsaných standardních termínech. (Jeden termín plánujeme jako náhradní).

Každý běh skládá ze dvou částí (z akreditované a neakreditované):

1.      část:    Techniky mediace pro sociální pracovníky (akreditovaná část)

12 hodin         Mgr. Květa Sluková, Ph.D.

2.      část:    Přednáška zaměřená na práci s mladistvými včetně případových studií

4 hodiny          Mgr. Antušák (psycholog Věznice Všehrdy)

Počet účastníků v jednom běhu je maximálně 15.

Součástí zákonného dalšího vzdělávání je odborná stáž v zařízení sociálních služeb v rozsahu 8 hodin, kterou si sociální pracovníci zajistí individuálně po dohodě s vedením příslušné věznice, či vazební věznice, která s odborným pracovištěm uzavře smlouvu.