Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Historie

Předchůdcem Vězeňské služby ČR byl Sbor nápravné výchovy, který vznikl v resortu ministerstva vnitra ČSSR 15. 7. 1965. Od 1. 1. 1969 v rámci dělení kompetencí ve federativně uspořádaném státě přešel Sbor nápravné výchovy do resortu ministerstva spravedlnosti ČSR.

Pro realizaci zákona o výkonu trestu odnětí svobody č. 59/1965 Sb., který byl již koncipován podle doporučení vydaných OSN formou Standardních minimálních pravidel pro zacházení s vězni z roku 1957, bylo nezbytné usilovat o zvyšování kvalifikace vězeňského personálu, proto ministr spravedlnosti ČSR zřídil v roce 1970 resortní odbornou školu v Ostrově nad Ohří. Ta se téhož roku stala střední odbornou školou (dále jen SOŠ SNV), kterou již Institut vzdělávání VS ČR považuje za svou předchůdkyni, protože v té době se již zacházení s vězni opíralo více o vědecké obory kriminologie a penologie. Ve čtyřletém studijním oboru „15-2-02 – vychovatelství“ v letech 1970–1994 úspěšně maturovalo celkem 560 absolventů. Škola zabezpečovala také sedmitýdenní nástupní kurzy, v jejichž osnovách byly odborné předměty: nápravná výchova s metodikou, bojová a tělesná příprava, psychologie a pedagogika. V letech 1970–1980 ukončilo v Ostrově nad Ohří nástupní kurz 4738 příslušníků, z toho 354 žen.

V průběhu následujících let se několikrát měnilo organizační začlenění, sídlo i název školy. V roce 1975 se SOŠ SNV stala pobočkou nově založené Praporčické školy SNB v Brně. SOŠ SNV byla roku 1980 přemístěna nejprve do pobočky PŠ SNB v Zastávce u Brna. V letech 1980–1981 tam nástupní kurz ukončilo 530 příslušníků, z toho 35 žen. V roce 1982 se SOŠ stěhovala spolu s pobočkou Praporčické školy SNB do nově dokončeného školského areálu PŠ SNB v Brně, kde měla k dispozici šestipatrovou budovu s kabinety pro učitele a čtyřlůžkovými pokoji pro studenty. Osm učeben a specializované učebny byly v samostatné části areálu PŠ SNB. V letech 1982–1989 v Brně ukončilo nástupní kurz 2809 příslušníků, z toho 269 žen. Po listopadu 1989 nastala zásadní změna v pojetí vzdělávání pracovníků vězeňství v roce 1992, kdy byl přijat zákon o Vězeňské službě a justiční stráži č. 555/1992 Sb.

Roku 1992 se SOŠ SNV rozkazem ministra spravedlnosti transformovala v Institut vzdělávání Vězeňské služby. Délka nástupních kurzů byla stanovena na 3 až 10 týdnů podle náročnosti vykonávaného typu práce, příslušníkům vězeňské stráže byly kurzy prodlouženy na šestnáct týdnů a jejich součástí byla i řízená čtyřtýdenní praxe vykonávaná ve vybraných věznicích. Zároveň v Brně skládali maturitu příslušníci, kteří započali studium ještě před rokem 1989. Poslední maturity se konaly r. 1994 a později se již akreditaci maturitního studia nepodařilo obnovit. V září 1994 vzniklo vzdělávací středisko ve Stráži pod Ralskem, kde byly otevřeny 3 elokované třídy nástupního kurzu typu A pro 90 studentů a od roku 1995 se připravovalo k otevření další středisko v Kroměříži, kde na základě dohody s Justiční akademií vznikly nové prostory pro vzdělávání zaměstnanců VS ČR zprovozněné v roce 1996 (středisko bylo zrušeno 31. 7. 2006).

Od 1. 11. 1996 se sídlo Institutu přestěhovalo z Brna do Stráže pod Ralskem. Výstavbu nového sídla Institutu ve Stráži pod Ralskem zahájila akciová společnost METROSTAV na podzim roku 1998. Nová budova Institutu byla po ukončení stavebních prací slavnostně otevřena 31. 8. 2000. V uplynulých 15 letech prošlo všemi kurzy organizovanými v rámci Programu celoživotního vzdělávání pro zaměstnance Vězeňské služby ČR celkem 30 375 studentů. Průměrně ročně ukončí studium v různých kurzech v Institutu vzdělávání 2170 studentů.

Od 1. září 2013 dochází na základě schválené novely zákona č. 555/1992 Sb. ke změně názvu organizace, a to z Institutu vzdělávání VS ČR na Akademii Vězeňské služby.

 

The History of the Prison Service Academy

A vocational school for prison staff was founded by the then Minister of Justice in Ostrov nad Ohří in 1970. The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners had been adopted earlier and it was necessary to focus on the staff education based on scientific knowledge of criminology and penology. The school opened a four-year programme concluded by a state leaving exam, on education of prisoners, and a seven-week initial course which involved subjects such as methodology in corrections, self-defence and combat training, psychology and pedagogy. Between 1970 and 1994, 560 persons graduated from the school and 4,738 staff members completed initial courses (out of them 354 women).

In 1975, the school fell under the warrant officers school of National Security Corps and in 1980 was relocated to Zastávka u Brna. Between 1980 and 1981, 530 prison officers (out of them 35 women) attended initial courses.

In 1982, the school moved to a new building with standard and specialized classrooms, offices for teachers and an accommodation part in Brno. 2,809 officers (out of them 269 women) graduated from the school between 1982 and 1989.

 The Prison Service and Judicial Guard of the Czech Republic Act No. 555/1992 reformulated and newly stated the status of penitentiary personnel. In 1992, the then Minister of Justice renamed the school into the Institute of Education of the Prison Service. The length of initial courses varied according to the positions; courses for uniformed staff members took 16 weeks to finish, including a four-week practical training at selected prisons. The last state leaving exam was held in 1994.

In September 1994, a new Institute of Education branch was established in Stráž pod Ralskem and three classes for 90 new civilian staff members were opened. Another branch was opened in Kroměříž in 1996 finished its operation in 2006.

Since 1st November 1996, the Institute of Education was settled solely in Stráž pod Ralskem. The construction of a new school building began in autumn 1998 and it was inaugurated on 31st August 2000.

Since then, over 30,300 staff members have attended the courses run at the training centre.  Every year, about 2,200 students complete their studies in various courses.

On 1st September 2013 the name of the training centre changed and it is called the Prison Service Academy now.