Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Aktivity Akademie na mezinárodním poli

Na základě Koncepce vězeňství do roku 2025, která obsahuje části věnované rozvoji vězeňského personálu v mezinárodním měřítku, přijala Akademie VS ČR opatření a úkoly týkající se vzdělávání v oblasti mezinárodní spolupráce.

Akademie VS ČR organizuje mezinárodní odborná setkání a semináře nejen pro učitele a další zaměstnance Akademie, ale také pro personál VS ČR obecně. Dále zabezpečuje odborné stáže a exkurze zejména pro učitele Akademie VS u zahraničních partnerů a vysílá vybrané odborníky Akademie VS na mezinárodní konference.

Díky těmto aktivitám mají zaměstnanci informace o dobré praxi, o nových možnostech přístupu k jednotlivým problémům, o řešeních přijatých v evropském vězeňství a o jejich efektivnosti, a to jak v systémových záležitostech, tak v odborných detailech.

Koncepce vyzývá k podpoře výměny informací formou zahraničních pracovních cest, členství v mezinárodních organizacích či diskusí se zahraničními delegacemi, a v této souvislosti také ke zvyšování a udržování jazykové vybavenosti vybraného nejen řadových příslušníků a zaměstnanců, ale především managementu Vězeňské služby ČR .

Akademie VS ČR je jedinou evropskou vězeňskou akademií, která připravuje různé moduly kurzů angličtiny zaměřené přímo na penitenciární praxi, jichž se účastní nejen český vězeňský personál, ale také se do nich hlásí kolegové ze zahraničí. Pořádá také semináře rozvíjející odbornou komunikaci v polštině.

Od roku 2014 do roku 2019 významně vzrostl počet mezinárodních aktivit Akademie VS a jejich kvalita a efektivita se neustále zvyšovala. V roce 2020 do tohoto pozitivní trendu výrazně zasáhla pandemie Covid-19.

Informace o mezinárodní spolupráci v letech 2014 – 2020:

2014

V roce 2014 byl celkový počet mezinárodních akcí registrovaných Akademií VS 8, z toho 5 příjezdů zahraničních delegací a 3 zahraniční služební. Jednalo se převážně o jednodenní exkurze.

2015

V roce 2015 byl celkový počet akcí na Akademii VS 8, z toho 4 příjezdy a 4 cesty do zahraničí. Díky uzavření Dohody o spolupráci s Institutem vzdělávání Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky vykonali čtyři učitelé první odbornou stáž u svých protějšků.

2016

Rok 2016 byl pro Akademii VS významný tím, že v listopadu vstoupila do mezinárodní asociace European Prison Network of Prison Training Academies EPTA http://epta.europris.org/.

V  roce 2016 Akademie VS realizovala celkem 18 mezinárodních akcí, z toho 9 příjezdů a 9 výjezdů.

Nejdůležitějšími aktivitami zorganizovanými na domácí půdě byly: setkání odborníků v oblasti IT pod hlavičkou EuroPris http://www.europris.org/,  oficiální návštěva delegace z Texasu a dvě stáže ukrajinských kolegů zaměřené na vzdělávání personálu. Během oficiální návštěvy tříčlenné polské delegace byla podepsána Dohoda o spolupráci s Centrálním vzdělávacím střediskem (Kalisz, Polsko) a v průběhu oficiální návštěvy zástupců Ministerstva spravedlnosti Dolního Saska a Akademie (Wolfenbüttel, Dolní Sasko) bylo rovněž podepsáno Prohlášení o spolupráci.

Absolventi odborného jazykového kurzu vykonali závěrečnou zkoušku před mezinárodní komisí složenou z vězeňských odborníků z ČR, Slovenska, Polska a Rumunska.

Co se týče zahraničních aktivit, ředitel Akademie VS se poprvé zúčastnil konference EPTA, a také byl pozván na reciproční oficiální návštěvu do dolnosaského vzdělávacího střediska (Wölfenbüttel). Manažeři Akademie VS si prohlédli bavorské vzdělávacího střediska (Straubing) a učitelé vykonali výměnné stáže v partnerských organizacích na Slovensku a v Polsku. Zaměstnanci Akademie VS se zúčastnili odborných a vědeckých mezinárodních setkání v Polsku, Bavorsku a v Lotyšsku. První mezinárodní konference pro vzdělávací instituce v justici Rady Evropy (EU JUST) se aktivně zúčastnil jeden zaměstnanec Akademie VS.

2017

V roce 2017 se Akademie VS soustředila na budování kvalitního systému výměnných stáží se svými partnerskými organizacemi, na aktivní členství v EPTA, na zvyšování jazykových kompetencí personálu Akademie VS a na zvyšování prestiže Akademie VS v zahraničí.

V roce 2017 byl celkový počet mezinárodních akcí 18, z toho 9 příjezdů.  Nejdůležitější událostí byla mezinárodní konference „Otevřené věznice“ organizovaná ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR. Dále do Akademie VS zavítaly delegace odborníků na vzdělávání ze Slovenska, z Polska a z Francie a oficiální delegace expertů ze Singapuru, z Japonska a z Rumunska.

Odborného semináře zaměřeného prezentaci organizační jednotky v anglickém jazyce se zúčastnili vězeňští odborníci z Dolního Saska a z Rumunska.

Na 9 zahraničních služebních cest vyjelo 15 příslušníků a občanských zaměstnanců Akademie VS ČR, z toho 10 učitelů. Ředitel Akademie se zúčastnil konference EPTA ve Švýcarsku a představil Akademii VS na mezinárodní konferenci v Kyjevě (Ukrajina). Manažeři Akademie VS si prohlédli Akademii VS Francie (Agen). Učitelé vykonali odborné stáže v partnerských organizacích na Slovensku, v Polsku, v Dolním Sasku. Zaměstnanci Akademie se zúčastnili mezinárodních setkání v Bavorsku a ve Francii, kde se ve Štrasburku setkali korespondenti evropských vězeňských služeb spolupracující na statistice Rady Evropy SPACE https://www.coe.int/en/web/prison/space.

2018

V roce 2018 Akademie VS nadále zkvalitňovala odbornou a organizační stránku svých mezinárodních aktivit s cílem zvyšování prestiže doma i v zahraničí. Akademie aktualizovala Prohlášení o spolupráci s Akademií francouzské VS a uzavřela Prohlášení o spolupráci se vzdělávacím střediskem VS Rumunska.  Akademie v roce 2018 spolupracovala se sedmi organizačními jednotkami na zajištění programů pro zahraniční delegace formou exkurzí ve vybraných věznicích či zapojení ředitelů a dalších českých odborníků do mezinárodních diskusí, které pořádala na své půdě. V neposlední řadě se Akademie věnovala cílené podpoře českého personálu v oblasti zvyšování úrovně profesní komunikace v angličtině a v polštině.

Celkový počet mezinárodních akcí Akademie v roce 2018 byl 14, z toho 8 příjezdů. Jednalo se zejména o výměnné stáže pro partnerské vzdělávací instituce z Dolního Saska, Francie, Slovenska a Polska. Akademie rovněž koordinovala studijní pobyt odborníků z VS Lotyšska, kteří se aktuálně zabývají rozvojem vzdělávání lotyšského vězeňského personálu. Kromě těchto akcí proběhly na Akademii odborné diskuse s mezinárodní účastí.

Z organizačních důvodů se neuskutečnilo několik plánovaných zahraničních cest. Přesto personál Akademie vyjel v roce 2018 do zahraničí celkem šestkrát.  Ze 7 příslušníků a občanských zaměstnanců, kteří se do těchto akcí zapojili, to byli 3 učitelé sebeobrany a střeleckého výcviku a 1 pracovník zabývající se výzkumem v oblasti historie vězeňství. Cílovými destinacemi byla vzdělávací střediska v Kaliszi (Polsko), Tirgu Ocna (Rumunsko), Agen (Francie) a Lillestrøm (Norsko). Kromě toho učitelé navštívili výstavu ENFORCE TAC a IWA v Bavorsku a ředitel Akademie vystoupil na mezinárodní konferenci věnované vzdělávání personálu v Lotyšsku.

Akademie prezentovala své aktivity související se vzděláváním personálu v oblasti mezinárodní spolupráce na svých webových stránkách, v časopise České vězeňství, v polském odborném časopise Forum Sluzby Wieziennej a na stránkách EPTA http://epta.europris.org/international-events-organized-by-members/.

2019

V roce 2019 se Akademie soustřeďovala na zefektivňování cílů a programů bilaterálních výměnných stáží a dalších mezinárodních vzdělávacích akcí. Bylo uzavřeno další Prohlášení o spolupráci, a to s lotyšským partnerem. V této chvíli spolupracuje Akademie se 7 zahraničními partnerskými organizacemi. Akademie v roce 2019 umožnila 7 příslušníkům a 6 občanským zaměstnancům z 8 organizačních jednotek získat informace a zkušenosti ze zahraničí. Poprvé v historii vzdělávání VS ČR byli jako tlumočníci mezinárodních aktivit Akademie přizváni 3 absolventi kurzů a seminářů penitenciární angličtiny.

Celkový počet mezinárodních akcí Akademie v roce 2019 byl 17, z toho 5 příjezdů, a to dva z Lotyšska, dva z Dolního Saska a jeden z Texasu. Uskutečnily se všechny zahraniční služební cesty schválené Generálním ředitelem VS ČR. Personál Akademie a přizvaní kolegové z věznic navštívili partnerské organizace na Slovensku, v Polsku, v Dolním Sasku a ve Francii, mezinárodní konference a semináře v Rumunsku, ve Francii a v Lotyšsku a další zahraniční akce v Bavorsku (mezinárodní výstava ENFORCE TAC a IWA), v Irsku (v rámci projektu) a v Polsku (výměnná stáž kanceláře GŘ VS ČR). Nově Akademie zorganizovala třídenní odbornou stáž v maďarských a rumunských věznicích pro 10 anglicky mluvících účastníků. Celkem se zahraničních služebních cest zúčastnilo 10 příslušníků a 5 občanských zaměstnanců Akademie (z toho 7 učitelů). Někteří učitelé byli na více zahraničních akcích.

V oblasti jazykové přípravy byly kromě pokračujících odborných seminářů otevřeny dva šestitýdenní kurzy odborné angličtiny pro manažery. Na základě zájmu byl zopakován seminář zaměřený na

základy penitenciární polštiny. Do jazykových kurzů pořádaných Akademií VS ČR se hlásí nejen příslušníci a občanští zaměstnanci VS ČR, ale také probační úředníci, zástupci spolupracujících neziskových organizací i vězeňští profesionálové ze zahraničí.

2020

Pandemie Covid-19 měla v roce 2020 vážný dopad na rozvíjející se mezinárodní vztahy. Akademie se snažila celý rok udržovat alespoň e-mailový kontakt se svými partnerskými organizacemi na Slovensku, v Polsku, v Dolním Sasku, ve Francii, v Rumunsku, v Lotyšsku a na Ukrajině. Byla připravena nová Dohoda o spolupráci s centrálním vzdělávacím střediskem VS Polska v Kule a Prohlášení o spolupráci se vzdělávacím střediskem VS Litvy. Tyto dokumenty by měly být podepsány, jakmile to situace dovolí. Plánované stáže se v roce 2020 nemohly uskutečnit. Byla realizována jediná zahraniční služební cesta, a to na jednání pracovní skupiny k Doporučení Rady Evropy o vzdělávání personálu ve Štrasburku, kterého se v lednu zúčastnila první zástupkyně ředitele Akademie.

Akademie se však přes velmi těžkou situaci prezentovala v zahraničí. Nejdůležitější akcí byla on-line konference EPTA, na které vystoupil ředitel Akademie s příspěvkem o inovativních přístupech ve vzdělávání českého vězeňského personálu. Na webových stránkách EPTA vyšlo několik článků o Akademii VS ČR. Na webových stránkách Akademie se objevily anglické mutace příspěvků.

Rovněž jazyková příprava byla pandemií narušena. Na začátku kalendářního roku se podařilo zorganizovat seminář polštiny se zahraničním odborníkem na vězeňství. Do března byly ukončeny dva šestitýdenní kurzy odborné angličtiny pro manažery. Další připravované odborné jazykové vzdělávání včetně mezinárodních seminářů však muselo být odloženo. Zájemcům o jazykové vzdělávání jsou v době pandemie zasílány odkazy či materiály e-mailem.