Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Aktivity Akademie na mezinárodním poli

Na základě Koncepce vězeňství do roku 2025, která obsahuje části věnované rozvoji vězeňského personálu v mezinárodním měřítku, přijala Akademie VS ČR opatření a úkoly týkající se vzdělávání v oblasti mezinárodní spolupráce.

Akademie VS ČR organizuje mezinárodní odborná setkání a semináře nejen pro učitele a další zaměstnance Akademie, ale také pro personál VS ČR obecně. Dále zabezpečuje odborné stáže a exkurze zejména pro učitele Akademie VS u zahraničních partnerů a vysílá vybrané odborníky Akademie VS na mezinárodní konference.

Díky těmto aktivitám mají zaměstnanci informace o dobré praxi, o nových možnostech přístupu k jednotlivým problémům, o řešeních přijatých v evropském vězeňství a o jejich efektivnosti, a to jak v systémových záležitostech, tak v odborných detailech.

Koncepce vyzývá k podpoře výměny informací formou zahraničních pracovních cest, členství v mezinárodních organizacích či diskusí se zahraničními delegacemi, a v této souvislosti také ke zvyšování a udržování jazykové vybavenosti vybraného nejen řadových příslušníků a zaměstnanců, ale především managementu Vězeňské služby ČR .

Akademie VS ČR je jedinou evropskou vězeňskou akademií, která připravuje různé moduly kurzů angličtiny zaměřené přímo na penitenciární praxi, jichž se účastní nejen český vězeňský personál, ale také se do nich hlásí kolegové ze zahraničí.

Od roku 2014 významně vzrostl počet mezinárodních aktivit Akademie VS a jejich kvalita a efektivita se neustále zvyšuje.

 2014

V roce 2014 byl celkový počet mezinárodních akcí registrovaných Akademií VS 8, z toho 5 příjezdů zahraničních delegací a 3 zahraniční služební. Jednalo se převážně o jednodenní exkurze.

 2015

V roce 2015 byl celkový počet akcí na Akademii VS 8, z toho 4 příjezdy a 4 cesty do zahraničí. Díky uzavření Dohody o spolupráci s Institutem vzdělávání Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky vykonali čtyři učitelé první odbornou stáž u svých protějšků.

2016

Rok 2016 byl pro Akademii VS významný tím, že v listopadu vstoupila do mezinárodní asociace European Prison Network of Prison Training Academies EPTA http://epta.europris.org/.

V  roce 2016 Akademie VS realizovala celkem 18 mezinárodních akcí, z toho 9 příjezdů a 9 výjezdů.

Nejdůležitějšími aktivitami zorganizovanými na domácí půdě byly: setkání odborníků v oblasti IT pod hlavičkou EuroPris http://www.europris.org/,  oficiální návštěva delegace z Texasu a  dvě stáže ukrajinských kolegů zaměřené na vzdělávání personálu. Během oficiální návštěvy tříčlenné polské delegace byla podepsána Dohoda o spolupráci s Centrálním vzdělávacím střediskem (Kalisz, Polsko) a v průběhu oficiální návštěvy zástupců Ministerstva spravedlnosti Dolního Saska a Akademie (Wolfenbüttel, Dolní Sasko) bylo rovněž podepsáno Prohlášení o spolupráci.

Absolventi odborného jazykového kurzu vykonali závěrečnou zkoušku před mezinárodní komisí složenou z vězeňských odborníků z ČR, Slovenska, Polska a Rumunska.

Co se týče zahraničních aktivit, ředitel Akademie VS se poprvé zúčastnil konference EPTA, a také byl pozván na reciproční oficiální návštěvu do dolnosaského vzdělávacího střediska (Wölfenbüttel). Manažeři Akademie VS si prohlédli bavorské vzdělávacího střediska (Straubing) a  učitelé vykonali výměnné stáže v partnerských organizacích na Slovensku a v Polsku. Zaměstnanci Akademie VS se zúčastnili odborných a vědeckých mezinárodních setkání v Polsku, Bavorsku a v Lotyšsku. První mezinárodní konference pro vzdělávací instituce v justici Rady Evropy (EU JUST) se aktivně zúčastnil jeden zaměstnanec Akademie VS.

2017

V roce 2017 se Akademie VS soustředila na budování kvalitního systému výměnných stáží se svými partnerskými organizacemi, na aktivní členství v EPTA, na zvyšování jazykových kompetencí personálu Akademie VS a na zvyšování prestiže Akademie VS v zahraničí.

V roce 2017 byl celkový počet mezinárodních akcí 18, z toho 9 příjezdů.  Nejdůležitější událostí byla mezinárodní konference „Otevřené věznice“ organizovaná ve spolupráci s Minsterstvem spravedlnosti ČR. Dále do Akademie VS zavítaly delegace odborníků na vzdělávání ze Slovenska, z Polska a z Francie a oficiální delegace expertů ze Singapuru, z Japonska a z Rumunska.

Odborného semináře zaměřeného prezentaci organizační jednotky v anglickém jazyce se zúčastnili vězeňští odborníci z Dolního Saska a z Rumunska.

Na 9 zahraničních služebních cest vyjelo 15 příslušníků a občanských zaměstnanců Akademie VS ČR, z toho 10 učitelů. Ředitel Akademie se zúčastnil konference EPTA ve Švýcarsku a představil Akademii VS na mezinárodní konferenci v Kyjevě (Ukrajina). Manažeři Akademie VS si prohlédli Akademii VS Francie (Agen). Učitelé vykonali odborné stáže v partnerských organizacích na Slovensku, v Polsku, v Dolním Sasku. Zaměstnanci Akademie se zúčastnili mezinárodních setkání v Bavorsku a ve Francii, kde se ve Štrasburku setkali korespondenti evropských vězeňských služeb spolupracující na statistice Rady Evropy SPACE https://www.coe.int/en/web/prison/space.

2018

V roce 2018 bude Akademie VS nadále zkvalitňovat své aktivity na mezinárodním poli a zvyšovat tak svou prestiž doma i v zahraničí. V plánu je mimo jiné potvrzení dlouholeté spolupráce s rumunskými experty v oblasti vzdělávání vězeňského personálu formou podpisu dokumentu o spolupráci a realizace odborných výměnných stáží nejen učitelů, ale také zaměstnanců Kabinetu historie a dokumentace.