Vyhodnocení činnosti duchovních

Vyhodnocení činnosti duchovních

16.10.2012 10:57

PRAHA 15. říjen (VS ČR)  - Ve Vazební věznici Praha – Ruzyně nadále působí kaplan Mgr. Daniel Pfann na plný úvazek (Českobratrská církev evangelická) a na dohodu o pracovní činnosti (10 hod. týdně) dochází kaplan jerej Luděk Vladimír Spurný – pravoslavný kněz a kaplanka Mgr. Ing. Pavlína Čančarová – římskokatolická církev.

Působení kaplanů se průběžně přizpůsobuje změnám ve věznici a nadále je možno ji rozdělit na práci s obviněnými a odsouzenými.

 

OBVINĚNÍ

 

Práci s obviněnými lze rozčlenit do několika oblastí:

1) Individuální rozhovory:  Podobně jako v předchozích letech závisí na požadavcích obviněných. Ty bývají velmi rozdílné. Rozhovory kaplanů mívají jak civilní tak samozřejmě náboženský a duchovní ráz, pro většinu obviněných mají velký význam. V některých případech je žádoucí konzultovat jednotlivé požadavky s personálem na oddělení nebo s odbornými zaměstnanci (krizová situace). Některé rozhovory ústí ve čtení bible, modlitbu a případně svátost smíření (zpověď) nebo přijímání. Některé mají spíše ventilační charakter s žádostí o povzbuzení. Všechny rozhovory by měly směřovat ke zklidnění (někdy napomenutí), a také k povzbuzení vězněných osob (zejména v  zvláště těžkých situacích - např. události v rodině).

2) Rozhovory ve skupinách:  Tři typy:

 a) Pobožnosti s čtením z bible, modlitbou, zpěvem, případně se sv. přijímáním.

 b) Určitá forma besed civilnějšího charakteru s výměnou názorů a zkušeností.

 c) Diskuze o náboženských otázkách, o křesťanství.

  
3) Návštěvy kaple

a) Individuální – meditace, modlitba, poslech duchovní hudby, zpovědi, vzpomínky na zemřelé, zapálení svící. Případně sledování filmů dle časových možností kaplana, který má k dispozici široký výběr filmů s náboženskou tématikou v různých jazycích. Také je zájem o půjčování knih.

b) Bohoslužebná činnost - největší zájem o svátcích, kdy se koná několik větších shromáždění. Během roku je poskytována služba svátostmi, zpověď, přijímaní.  Pobyt v kapli má pro obviněné velký význam, už jen změnou prostředí, ale i z výše uvedených důvodů. Žádosti je ovšem třeba pečlivě vyhodnocovat.

Pravoslavný kněz se věnuje také cizincům zejména z východních a jihovýchodních zemí. Dle zájmu koná též liturgii v kapli spíše pro malé skupinky obviněných Výhodou je jeho znalost ruštiny. Už samotná přítomnost pravoslavného kněze ve věznici má pro zmíněné komunity zklidňující význam. Bohoslužby pro muslimy (pouze obvinění). V průměru tři pátky v měsíci docházejí externí muslimští duchovní. Žadatelé o tuto bohoslužbu musejí být pečlivě vybíráni. Muslimský duchovní je podle potřeby ochoten své souvěrce i důrazně napomenout a dle jeho vyjádření varovat před další trestnou činností. Svědkové Jehovovi v koordinaci s kaplanem Pfannem dochází dle aktuálního zájmu vězněných osob.  V poslední době se výrazně zmenšil. Jejich literatura je také v nabídce knih pro obviněné.

ODSOUZENÍ

 

Duchovní služba na úseku VT za minulý rok prošla řadou změn.

Pravidelné aktivity dle Programu zacházení:
Duchovní aktivity jsou jak bohoslužebného rázu, tak i vzdělávacího. Velkým přínosem pro tuto aktivitu je účast studentů teologie na Katolické teologické fakultě (KTF). V návaznosti na tento program zacházení duchovní službou bylo v uplynulém období realizováno několik společných vycházek s kaplanem - (Pfann, Čančarová), za účelem návštěvy bohoslužeb v kostele a prohlídky církevních a kulturních památek. Společné vycházky přispívají k pozitivní motivaci odsouzených.

Kromě společných aktivit konají kaplani na úseku OVT řadu osobních individuálních rozhovorů s odsouzenými, podobně jako na úseku OVV. I zde probíhají rozhovory v kapli, jsou konány zpovědi, přípravy na křest, konzultace ke studiu bible apod.

 

OVT Řepy:

Kaplan Mgr. Pfann dochází do tohoto oddělení pravidelně 1x týdně ve čtvrtek a podle potřeby někdy i navíc. Zejména před obdobím svátků.  Náplní práce jsou individuální rozhovory – zejména s nově přijatými odsouzenými ženami nebo s těmi, které navštěvovaly duchovní aktivity v předchozích VT. Rozhovory mají jak lidský tak duchovní ráz. Významnou aktivitou je sborový zpěv.  Nácvik probíhá každý čtvrtek od 18,40 do 20,00 hodin. Pěvecký sbor Řepský kvítek vystupuje několikrát ročně. Větší koncert bývá v refektáři nebo ve stacionáři či přímo v Domově. Jde o dobrou reprezentaci věznice a velmi dobrou motivační aktivitu pro odsouzené ženy. 

 

OVT Velké Přílepy:


Kaplan Pfann zde zahájil duchovní aktivity, které pak převzali dobrovolní duchovní - členové Vězeňské duchovenské péče. Ti mají jak společné programy různého druhu – od civilních besed, promítání filmů až po biblická zamyšlení bohoslužebného rázu. Nemalý význam mají také individuální rozhovory.
Práci kaplanů s obviněnými i odsouzenými bych celkově označil jako obecně lidskou službu, z které pak vychází služba duchovní (povzbuzení i napomenutí), nábožensko- vzdělávací činnost a do určité míry i terapeutické působení.  V zásadě hlavním úkolem kaplanů je vést v individuálních i skupinových rozhovorech vězněné osoby k zamyšlení nad dosavadním způsobem života, přivádět je k určitým morálním hodnotám nebo alespoň k přemýšlení o nich.

Pro řadu vězňů (i pro nevěřící) jsou kaplani těmi, kterým jsou ochotni se svěřit a případně navázat lidský kontakt (samozřejmě v intencích dovoleného styku, i kaplani musí dávat pozor na pokusy o manipulaci či zneužívání). Působení kaplanů zahrnuje v sobě určitou prevenci konfliktů ať už mezi vězni navzájem či vězni s personálem a má směřovat i k prevenci recidivy. Je velký rozdíl v přístupu k tzv. recidivistům a prvotrestaným. Těm je věnována zvláštní pozornost.  Vězeňská duchovní služba patří také mezi volnočasové aktivity (zvyšuje jejich počet ve věznici) a je pečlivě evidována i vyhodnocována. 

Celkově Duchovní službu koordinuje kaplan Mgr. Pfann a pak dle specifických požadavků informuje své kolegy. Také má na starosti kaplanskou administrativní agendu. Kaplani spolupracují také s tiskovou mluvčí věznice (podíl na vytváření webových stránek), dále spolupracují s kaplany i dobrovolníky z jiných věznic. Během roku se také věnovali dvěma stážistkám (z VOŠ – Evangelická akademie a KTF).